ΤΡΟΧΑΔΗΝ

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

ΥΠΕΝ: Πόροι 260 εκ. ευρώ για την Ενέργεια και το Περιβάλλον από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2021-2025

Κωνσταντίνος Φιλίππου

Σε δημόσια διαβούλευση έως τις 22 Αυγούστου έθεσε το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας το Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης προϋπολογισμού 260 εκ. ευρώ.

Πρόκειται για μέρος από τους συνολικούς δημόσιους πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ύψους 10 δις. ευρώ κατά την περίοδο 2021 – 2025.

Η χρηματοδότηση της «πράσινης» ανάπτυξης είναι ο κεντρικός στόχος της διάθεσης των δημόσιων πόρων του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης, οι οποίοι κατανέμονται σε 150 εκ. ευρώ για την ενέργεια και σε 110 εκ. ευρώ για το περιβάλλον.

Στην ενέργεια πρόκειται να χρηματοδοτηθούν δράσεις για την ενεργειακή απόδοση, τη στήριξη των ΑΠΕ και της συμπαραγωγής, την απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα, την ανάπτυξη και συντήρηση υποδομών καθώς και την ψηφιακή διασύνδεση μονάδων δημόσιας διοίκησης.

Στον τομέα του περιβάλλοντος μεγάλο κομμάτι της χρηματοδότησης θα κατευθυνθεί για την κυκλική οικονομία και συγκεκριμένα για την ανάπτυξη υποδομών προστασίας, τις πράσινες πόλεις, την πρόληψη και διαχείριση κινδύνων, τη διαχείριση υδάτων και στερεών και υγρών απόβλητων.

Αναλυτικά για την Ενέργεια το ΤΠΑ του ΥΠΕΝ προβλέπει:

1. Δημόσια Διοίκηση και ψηφιοποίηση 4 εκ. ευρώ

· Δράσεις ψηφιακού μετασχηματισμού για την αποτελεσματικότερη διαχείριση και έλεγχο των πληροφοριών/στοιχείων που αφορούν στον τομέα ενέργειας και εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών

· Αναβάθμιση και ανάπτυξη βάσεων δεδομένων ενεργειακών προϊόντων, ενεργειακών στοιχείων και γεωχωρικών πληροφοριών

· Αναβάθμιση και ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων για την απλοποίηση των υπηρεσιών και λειτουργιών του Τομέα Ενέργειας του ΥΠΕΝ

2. Ψηφιακή Διασύνδεση Μονάδων Δημόσιας Διοίκησης 2,5 εκ. ευρώ

· Δράσεις διαλειτουργικότητας μεταξύ δημοσίων φορέων για την ανάπτυξη ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών

3. Ενεργειακή Απόδοση 58,25 εκ. ευρώ

· Προώθηση Ενεργειακών Αναβαθμίσεων στα κτίρια Οικιακού τομέα

· Προώθηση Ενεργειακών Αναβαθμίσεων στα κτίρια Τριτογενούς τομέα

· Προώθηση Ενεργειακών Αναβαθμίσεων στα κτίρια Δημόσιας Χρήσης

4. Στήριξη ΑΠΕ – Συμπαραγωγή 12,5 εκ. ευρώ

· Νομοθετική ολοκλήρωση της απλοποίησης αδειοδότησης έργων ΑΠΕ

· Ομαδοποίηση μικρών έργων ΑΠΕ για σύνδεση στο Σύστημα

· Διασφάλιση βιωσιμότητας Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ

· Ολοκλήρωση θεσμικού πλαισίου χωροθέτησης εγκαταστάσεων ΑΠΕ για τη διευκόλυνση διείσδυσης τους στην αγορά ηλεκτρισμού

· Προώθηση συστημάτων αυτοπαραγωγής από ΑΠΕ και αποθήκευσης

· Εκπόνηση πιλοτικών υποστηρικτικών μελετών, οι οποίες θα βοηθήσουν στην περαιτέρω ενίσχυση των ΑΠΕ καθώς και στην ανάπτυξη εναλλακτικών καυσίμων (ιδιαίτερα στις οδικές μεταφορές)

· Ανάπτυξη τεχνολογιών και υλοποίηση έργων συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας

5. Απεξάρτηση από ορυκτά καύσιμα – ενεργειακή μετάβαση 22 εκ. ευρώ

· Αναβάθμιση και επέκταση δικτύων τηλεθέρμανσης

· Επιδοτήσεις για την αντικατάσταση εξοπλισμού παραγωγής θερμότητας με άλλον μεγαλύτερης απόδοσης / εναλλακτικού καυσίμου

· Επιδοτήσεις ανανέωσης στόλου οχημάτων με ηλεκτρικά – Κινούμαι Ηλεκτρικά

· Οικονομικά κίνητρα συνδεδεμένα με τις εκπομπές CO2 για μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση Χρήση ΑΠΕ για την ηλεκτροδότηση των σταθμών φόρτισης

6. Ανάπτυξη, βελτίωση, συντήρηση και εκσυγχρονισμός ενεργειακών δικτύων και υποδομών 50 εκ. ευρώ

· Ανάπτυξη έξυπνων δικτύων

· Έργα και υποδομές διανομής φυσικού αερίου και ηλεκτρισμού (μέσης και χαμηλής πίεσης / τάσης αντίστοιχα)

Για το «Περιβάλλον» οι δράσεις στο Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης είναι:

1. Δημόσια Διοίκηση και ψηφιοποίηση 9,9 εκ. ευρώ

2. Πρόληψη & διαχείριση κινδύνων 18 εκ. ευρώ

· Προώθηση μέτρων προσαρμογής για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής σε όλους τους τομείς και ιδιαίτερα τους πιο ευάλωτους. Ενδεικτικά αναφέρονται παρεμβάσεις που στοχεύουν στην προστασία της βιοποικιλότητας, την αποτελεσματική χρήση των υδάτινων πόρων, τη διαχείριση των δασών, την προστασία παράκτιων πόλεων από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας κα

· Προώθηση της ενσωμάτωσης της διάστασης της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή σε άλλες πολιτικές

· Προώθηση δράσεων πρόληψης και αντιμετώπισης δασικών πυρκαγιών

· Προώθηση δράσεων πρόληψης, αντιμετώπισης και διαχείρισης πλημμυρικών φαινομένων Προώθηση δράσεων μετριασμού των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής

· Καλλιέργεια δημόσιων δασικών φυτωρίων, σποροσυλλογή, διαχείριση σποραγωγών κήπων και συστάδων

· Προώθηση δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης

3. Παροχή πόσιμου νερού & διαχείριση υδάτων 15 εκ. ευρώ

· Ανάπτυξη νέων και αναβάθμιση υφιστάμενων υποδομών συλλογής, μεταφοράς, αποθήκευσης, επεξεργασίας και διανομής πόσιμου νερού Ανάπτυξη και εφαρμογή δράσεων/έργων που στοχεύουν στην εξοικονόμηση ύδατος σε κάθε κατηγορία χρήσης

· Δράσεις προστασίας, παρακολούθησης και διαχείρισης υδατικών σωμάτων

· Εφαρμογή συστημάτων αφαλάτωσης για την ικανοποίηση των αναγκών σε νησιά με ειδικές τοπικές και κλιματικές συνθήκες και σε παράκτιες τουριστικές περιοχές

4. Διαχείριση Στερεών και Υγρών αποβλήτων 12,5 εκ. ευρώ

· Ολοκλήρωση υποδομών Αποχέτευσης και Μονάδων Επεξεργασίας Αποβλήτων Ολοκλήρωση υποδομών αποκατάστασης ΧΑΔΑ

· Ολοκλήρωση υποδομών εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων

· Πρόβλεψη κάλυψης περιοχών που δεν έχουν ΧΥΤ από νέους ΧΥΤ ή εξυπηρέτησής τους από ΧΥΤ άλλων περιοχών

· Προώθηση της εφαρμογής της χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων

· Προώθηση της ενίσχυσης του δικτύου συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών Προώθηση ανάπτυξης του δικτύου Πράσινων Σημείων (ΠΣ), Γωνιών Ανακύκλωσης (ΓΑ) και Κέντρων Ανακύκλωσης και Εκπαίδευσης Διαλογής στην Πηγή (ΚΑΕΔΙΣΠ)

· Ολοκλήρωση υποδομών μονάδων ενεργειακής αξιοποίησης των υπολειμμάτων ή/και των δευτερογενών καυσίμων

· Προώθηση της αντιμετώπισης της πλαστικής ρύπανσης

· Προώθηση ανακύκλωσης νερού σε βιομηχανικές μονάδες

· Προώθηση επαναχρησιμοποίησης νερού και ιλύος από μονάδες βιολογικής επεξεργασίας λυμάτων

5. Πράσινες Πόλεις 20 εκ. ευρώ

· Ποδηλατοδρόμοι – αύξηση χρήσης ποδηλάτου

· Ανάπτυξη του περπατήματος – προσβασιμότητα πεζοδρομίων

· Συντήρηση-αναβάθμιση ή γκρέμισμα εγκαταλελειμμένων κτιρίων

· Ανάπτυξη χώρων αστικού πρασίνου-Ενίσχυση επιπέδων βλάστησης του αστικού πρασίνου και του υγρού στοιχείου

· Πολεοδομικές ρυθμίσεις/αναπλάσεις/παρεμβάσειςΑνάπλαση υποβαθμισμένων περιοχών Προδιαγραφές για Τοπικά Χωρικά Σχέδια

· Βελτιστοποίηση του χωροταξικού πλαισίου

· Μελέτες βιώσιμης αστικής κινητικότητας Υπηρεσίες / Εξοπλισμός ελέγχου ατμοσφαιρικής ρύπανσης και θορύβου

· Εφαρμογή προγράμματος παρακολούθησης και εκτίμησης της ποιότητας της ατμόσφαιράς μέσω του δικτύου παρακολούθησης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και του εθνικού εργαστηρίου ποιότητας αναφοράς

6. Ανάδειξη, προστασία και αξιοποίηση της φυσικής κληρονομιάς 15 εκ. ευρώ

· Ανάδειξη και ήπια αξιοποίηση περιοχών που χαρακτηρίζονται για την μοναδικότητά τους ως τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλλους και γενικά ως στοιχεία της φυσικής κληρονομιάς, περιλαμβανομένου του αγροτικού τοπίου

· Ανάδειξη φυσικών μνημείων (δάση, σπήλαια κ.λπ.)

· Δημιουργία υποδομών παρατήρησης και ερμηνείας της φύσης Δημιουργία υποδομών οικοτουρισμού και δράσεις προώθησης του οικοτουρισμού, όπως καταφύγια, δίκτυα πεζοπορικών διαδρομών και ποδηλάτων κ.λπ.

· Διαχειριστικές μελέτες δασών/δασικές μελέτες

· Έρευνα και ανάπτυξη στο τομέα των δασών

· Διατήρηση και διαχείριση της βιοποικιλότητας και των οικοτόπων εντός και εκτός των περιοχών του δικτύου Natura 2020 και βελτίωση της γνώσης

7. Ανάπτυξη Υποδομών προστασίας 19 εκ. ευρώ

· Ανάπτυξη αντιπλημμυρικών έργων

· Έργα Αντιπυρικής προστασίας δασών

· Έργα αποκατάστασης υποδομών σε πληγείσες περιοχές


Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια