ΤΡΟΧΑΔΗΝ

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

Τι ακριβώς προβλέπει ο νόμος για την υποχρεωτικότητα του εμβολίου κατά της COVID-19;


Ισχυρισμός:

Ο εμβολιασμός για τον κορωνοϊό SARS-CoV-2 στην Ελλάδα είναι καθολικά υποχρεωτικός, σύμφωνα με τους νόμους 4675 και 4682/2020."

Συμπέρασμα:

Το νομικό πλαίσιο ορίζει μόνο τη δυνατότητα επιβολής του εμβολιασμού, ενώ ο Υπουργός Υγείας δήλωσε ότι δεν θα υπάρξει επιβολή, παρά μόνο ισχυρή σύσταση

Τους τελευταίους μήνες έχει γνωρίσει μεγάλη διάδοση ο ισχυρισμός ότι ο εμβολιασμός κατά του κορωνοϊού στη χώρα μας θα είναι καθολικά υποχρεωτικός. Ωστόσο, ο ισχυρισμός βασίζεται σε μια διαστρεβλωμένη εκδοχή του νομικού πλαισίου.

Το είδαμε στα epsilonellas.gr, flogasport.gr, greekaffair.gr, amazonios.net, aphdalosnays.blogspot.com
καθώς και σε πολυάριθμες δημοσιεύσεις στα κοινωνικά δίκτυα.

Τι ισχύει;

Τα δημοσιεύματα επικαλούνται το νόμο 4675/2020, που αναφέρει στο άρθρο 4 και παράγραφο 3, όπως παραθέτουν και τα ίδια:

β) Σε περιπτώσεις εμφάνισης κινδύνου διάδοσης μεταδοτικού νοσήματος, που ενδέχεται να έχει σοβαρές επιπτώσεις στη δημόσια υγεία, μπορεί να επιβάλλεται, με απόφαση του Υπουργού Υγείας, μετά από γνώμη της ΕΕΔΥ, υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού με σκοπό την αποτροπή της διάδοσης της νόσου. Με την ανωτέρω απόφαση ορίζονται η ομάδα του πληθυσμού ως προς την οποία καθίσταται υποχρεωτικός ο εμβολιασμός με καθορισμένο εμβόλιο, η τυχόν καθορισμένη περιοχή υπαγωγής στην υποχρεωτικότητα, το χρονικό διάστημα ισχύος της υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού, το οποίο πρέπει πάντοτε να αποφασίζεται ως έκτακτο και προσωρινό μέτρο προστασίας της δημόσιας υγείας για συγκεκριμένη ομάδα του πληθυσμού, η ρύθμιση της διαδικασίας του εμβολιασμού και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

Παρατηρούμε ότι σε αντίθεση με τους ισχυρισμούς των άρθρων, ο νόμος θεσπίζει μόνο τη δυνατότητα λήψης απόφασης επιβολής εμβολιασμού, αναφέρεται δηλαδή σαφώς σε δυνητική λήψη μέτρου, και δεν καθιστά άμεσα, εκ των προτέρων, υποχρεωτικό τον εμβολιασμό σε κάθε περίπτωση. Ακόμη, ο νόμος ορίζει πως το μέτρο αυτό μπορεί να επιβάλλεται σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, ήτοι σε συγκεκριμένη ομάδα πληθυσμού, σε συγκεκριμένη περιοχή και για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Αναφέρεται ρητά, επομένως, σε περιορισμένη χρονικά, χωροταξικά και πληθυσμιακά επιβολή του μέτρου και όχι σε καθολική επιβολή σε όλον τον πληθυσμό της χώρας επ’ αόριστον.

Έπειτα, τα δημοσιεύματα επικαλούνται το νόμο 4682/2020, που ψηφίστηκε ειδικά λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού SARS-CoV-2. Αυτός ο νόμος αναφέρει στο άρθρο πρώτο, παράγραφοι 1, 2 και 4:

1. Προς τον σκοπό της αποφυγής κινδύνου εμφάνισης ή και διάδοσης κορωνοϊού που ενδέχεται να έχουν σοβαρές επιπτώσεις στη δημόσια υγεία, μπορεί να επιβάλλονται μέτρα πρόληψης, υγειονομικής παρακολούθησης, καθώς και περιορισμού της διάδοσης της νόσου.

2. Τα μέτρα αυτά συνίστανται: (α) στην υποχρεωτική υποβολή σε κλινικό και εργαστηριακό ιατρικό έλεγχο, υγειονομική παρακολούθηση, εμβολιασμό, φαρμακευτική αγωγή και νοσηλεία προσώπων, για τα οποία υπάρχουν εύλογες υπόνοιες ότι μπορεί να μεταδώσουν άμεσα ή έμμεσα τη νόσο,

4. … Καθεμία εκ των ανωτέρω αποφάσεων εκτός από το επιβαλλόμενο μέτρο, πρέπει να αναφέρει ρητά τη συγκεκριμένη ανάγκη δημόσιας υγείας που επιβάλλει τη λήψη του και να ορίζει τη διάρκεια ισχύος του, τα όργανα επιβολής του, τυχόν χώρους και καταστήματα υλοποίησης, τον τρόπο γνωστοποίησής της, καθώς και κάθε σχετική και αναγκαία λεπτομέρεια για την υλοποίησή της. Στις ίδιες αποφάσεις δύναται να ορίζεται και κάθε συναφής και αναγκαία πρόβλεψη και ρύθμιση για το σύνολο των θεμάτων διαχείρισης υποχρεώσεων των φορέων ή και φυσικών προσώπων που τίθενται, αντιστοίχως, σε καθεστώς προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας ή προσωρινού περιορισμού, όπως ρυθμίσεις για την αναστολή προθεσμιών υπόχρεων, για τυχόν μερική ή πλήρη αναστολή εργασιακών υποχρεώσεων, αναστολή υποχρεώσεων έναντι τρίτων και κάθε συναφές ζήτημα. Με όμοιες αποφάσεις δύναται να αποφασίζεται παράταση της ισχύος των επιβαλλόμενων μέτρων.

Παρατηρούμε ότι και πάλι ο νόμος δεν καθιστά άμεσα υποχρεωτικό τον εμβολιασμό για όλους αλλά αναφέρεται σε δυνητική λήψη μέτρου σε συγκεκριμένες περιπτώσεις ή κατηγορίες προσώπων που ευλόγως μπορεί να θεωρηθεί ότι παρουσιάζουν αυξημένο κίνδυνο μετάδοσης της νόσου (π.χ. ιατρονοσηλευτικό προσωπικό).

Ο ανωτέρω νόμος, εξάλλου, αναφέρει ρητά πως η διάρκεια του μέτρου του υποχρεωτικού εμβολιασμού, στις παραπάνω περιπτώσεις προσώπων που εύλογα κρίνεται ότι διατρέχουν κίνδυνο μετάδοσης της νόσου, δεν είναι αόριστη αλλά θα ισχύει μόνο για συγκεκριμένη χρονική διάρκεια. Η διάρκεια αυτή δύναται να παραταθεί, σε κάθε όμως περίπτωση τόσο η λήψη του μέτρου όσο και η παράταση ισχύος του, πάντα για τις προαναφερόμενες κατηγορίες προσώπων, θα αιτιολογείται επί συγκεκριμένων συνθηκών.
Τι δήλωσε σχετικά ο Υπουργός Υγείας

Ο Υπουργός Υγείας Β. Κικίλας, σε συνέντευξη του στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΙ στις 25/07/2020, διευκρίνισε ότι «δεν υπάρχει υποχρεωτικότητα, υπάρχει ισχυρή σύσταση» ως προς τον εμβολιασμό για την COVID-19. Μπορείτε να παρακολουθήσετε τη σχετική συζήτηση από το 15:58 στο παρακάτω βίντεο, και τη δήλωση στο 18:13. (Για μια σύνοψη ολόκληρης της συνέντευξης σε άρθρο μπορείτε να δείτε εδώ.)


Συμπερασματικά, δεν έχει θεσπιστεί καθολικός, υποχρεωτικός εμβολιασμός έναντι του κορωνοϊού SARS-CoV-2. Οι πρόσφατες νομοθετικές ρυθμίσεις, που αποτελούν τη βάση του ισχυρισμού, δίνουν το νομικό πλαίσιο για να εκδοθούν κανονιστικές πράξεις, εφόσον συντρέχουν οι αναφερόμενοι σοβαροί κίνδυνοι για τη δημόσια υγεία, που να προβλέπουν, μεταξύ άλλων, διατάξεις για υποχρεωτικό εμβολιασμό, με σαφείς περιορισμούς. Δεν εξουσιοδοτείται πράξη επιβολής καθολικού εμβολιασμού για όλον τον πληθυσμό. Η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας έχει εκφράσει την πρόθεση να μην καταστεί γενικά υποχρεωτικό το εμβόλιο κατά του κορωνοϊού.

Συνεπώς, ο ισχυρισμός ότι στη χώρα μας είναι υποχρεωτικός ο καθολικός εμβολιασμός για τον κορωνοϊό SARS-CoV-2, συνιστά παραπληροφόρηση.


Ανδρόνικος Κουτρουμπέλης
https://www.ellinikahoaxes.gr/

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια