-->

Header Ads

Έκλεισε η τουρκική Ziraat Bankasi στη Ρόδο

Η είδηση πέρασε μάλλον απαρατήρητη μέσα στον ορυ­μαγδό των καθημερινών κα­ταιγιστικών πολιτικών εξελί­ξεων. Έν μέσω οικονομικής κρίσεως ή γείτων Τουρκία άρχισε να αποσύρεται επενδυτικώς από την ‘Ελλάδα στόν τραπεζικό τομέα. Όπως πληρο­φορείται ή «Εστία», αίφνης ή ηγεσία της τουρκικής τραπέζης Ziraat Bankasi ή οποία έχει έπεκταθεΐ στην Θράκη, τήν Θεσσαλονίκη, τά Δωδεκά­νησα καί τήν Αθήνα, άπεφάσισε νά άναστείλει τήν λειτουρ­γία του μεγάλου ύποκαταστήματός της πού είχε ανοίξει τό 2012 στήν Ρόδο!
Πίσω από τήν άπόφαση αυτή έκρύβοντο εκτός άπό οικονομικά καί άλλα κριτή­ρια, καθώς ή ηγεσία του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών είχε ενθαρρυνθεί να ανοίξει υποκατάστημα στο σμαραγδένιο νησί μέ στόχο έναν και μόνο: να συσπειρώσει γύρω άπό την τράπεζα τούς μουσουλμάνους τής Κώ, τής Ρόδου καί λοιπών νήσων μέσω τής χορηγήσεως στεγαστικών καί καταναλωτικών δανεί­ων μέ ευνοϊκούς όρους.

Όταν όμως οι Τούρκοι διεπίστωσαν πώς λόγω τών δυναμικών αντι­δράσεων τών αρμοδίων ελλη­νικών αρχών δέν ήταν δυνα­τή ή εύόδωσις τών σχεδίων τους -ούτε στα χρηματοπι­στωτικά ούτε στά θρησκευτι­κά ζητήματα- τότε τήν περασμένη άνοιξη άρον άρον καί χωρίς νά τούς άντιληφθεΐ κα­νείς έκλεισαν έν μια νυκτί σιωπηρώς το υποκατάστημα στο όποιο είργάζοντο τέσσερεις ύπάλληλοι. Επίσημη αιτιο­λογία ήταν ότι έκρίθη σκόπι­μο νά μεταφερθοϋν οί ύπηρεσίες τους στήν Θεσσαλονίκη.

Ώστόσο οί γνώστες τού παρασκηνίου ισχυρίζονται πώς οί Τούρκοι ένοιωσαν τήν άνάσα τών αύστηροτάτων ελληνικών εποπτικών αρχών, οι οποίες μετά άπό έλεγχο διεπίστωσαν τεράστια κενά καί τρύπες στήν λειτουργία τού συγκεκριμένου τραπεζικού ύποκαταστήματος.

Τόσο μεγάλα -ειδικώς στήν διακίνηση ποσών, κατά παράβασιν των κανονισμών- ώστε οι Τούρκοι αντιμετώπιζαν τον κίνδυνο νά κλείσει τό υποκα­τάστημα ώς εργαλείο γιά τήν εξωτερική πολιτική τους μέ άπόφαση τών ελληνικών επο­πτικών αρχών. Γιά νά μήν τό κλείσει ή Ελλάς, λοιπόν, γιά λόγους γοήτρου άπεφάσισαν νά τό κλείσουν αυτοί. Καί έτσι άπηλλάγησαν αθόρυβα τά Δω­δεκάνησα άπό ένα κακό σπυ­ρί, μιά «γιάφκα» πού έφερε τόν τίτλο τής τραπέζης, αλλά πίσω άπό αυτήν έξελίσσοντο καί άλλα παιγνίδια, ίσως. Πα­ρά τήν εξέλιξη τών Δωδεκανήσων οί Τούρκοι δέν φαίνεται νά έλαβαν τό μήνυμα. Ύποτίμησαν τήν σημασία τού ελέγ­χου τών άρμοδίων εποπτικών αρχών, ο οποίος έγινε με πάσα διακριτικότητα γιά νά μήν διαταραχθοϋν λεπτές ισορροπίες.

Γι΄ αυτό καί μάλλον αιφνιδιάσθηκαν όταν μήνες άργότερα έλεγχος τής αυτής ποιότητος χειρουργικού επιπέδου έγινε και στο υποκατάστημα της Ziraat Bankasi στήν Κομοτη­νή. Ειδικώς στό σκέλος τής διακινήσεως κεφαλαίων καί τής έγκρίσεως δανείων μέ ευνοϊκούς ορούς, όχι μόνο για μου­σουλμάνους άλλά καί γιά χρι­στιανούς. Ειδικώς χριστιανούς άγρότες πού λαμβάνοντας δά­νεια άπό τήν τουρκική τράπεζα υποθήκευαν τήν γή τους ουσια­στικά στό κράτος τής Άγκύρας.

Τά πάντα καί έκεΐ έξελίχθηκαν σιωπηρά χωρίς θόρυ­βο. Οι άξιωματούχοι τών έλληνικών εποπτικών αρχών πέρα­σαν άπαρατήρητοί στήν πρωτεύουσα τής Θράκης καί υπό τήν καθοδήγησιν τών προϊσταμενών τους έκαναν άριστα την δουλειά τους.

Τά ευρήματα τού ελέγχου προεκάλεσαν τέτοια άναστάτωση στήν ηγεσία τού τουρκικού ομίλου, ώστε αυτή έλαβε τήν άπόφαση καί ξήλωσε έν μιά νυκτί τόν Γενικό Διευθυντή τού υποκαταστήματος, ό όποιος «εξέθεσε» τό χρηματοπιστωτικό ίδρυμα στά μάτια τών Ελλήνων.

Όλως τυχαίως, τήν ίδια πε­ρίοδο, επίσης -δέν συνδέονται τά γεγονότα- ξηλώθηκε άπό τήν θέση του καί ό Τούρκος Γε­νικός Πρόξενος Κομοτηνής, ό όποιος είχε καί άλλα προβλή­ματα: τήν φυγή τού Γκιουλενιστοΰ ύποπροξένου καί τής συ­ζύγου του στήν Ιταλία…

Τό υποκατάστημα τής Ziraat Bankasi στήν Κομο­τηνή δέν έκλεισε -έπεκράτησαν οί διπλωματικές ισορ­ροπίες σέ μιά κρίσιμη εποχή όπου υπάρχουν πολλά άνοικτά μέτωπα στίς ελληνοτουρ­κικές σχέσεις- ωστόσο τό μή­νυμα καί στήν Κομοτηνή ήταν σαφές. Άν τό υποκατάστημα τής Ziraat δέν περιορισθεΐ σέ άμιγώς τραπεζικές εργασίες καί άναμειγνύεται σέ άλλα θέματα, θά κλείσει κι αύτό. Ή θά προλάβουν νά τό κλείσουν οί Τούρκοι γιά λόγους …γοήτρου όπως στήν Ρόδο.

Πηγή εφημ. Εστία
Edit

Δεν υπάρχουν σχόλια

Παρακαλούμε σχολιασμούς επί της ουσίας.
Τα σχόλια σας δεν περνάν από έλεγχο γιατί πιστεύουμε ότι δεν θα θίγουν κάποιον προσωπικά με βρισιές και συκοφαντίες.
Τέτοιου είδους σχόλια δεν περνάν από έλεγχο, αλλά θα διαγράφονται μετά την δημοσίευση.
Παρακαλούμε να γράφετε σε πεζά και όχι κεφαλαία
-------------------------------------------------------------------------
Ο ΔΙΚΤΥΟΥΡΓΟΣ ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρει για τα άρθρα - αναρτήσεις που δημοσιεύονται και απηχούν τις απόψεις των συντακτών τους. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών ή ότι υπάρχει κάποιο σφάλμα, επικοινωνήστε μέσω, φόρμας επικοινωνίας.
Ευχαριστούμε

Από το Blogger.