Με στάση πληρωμών και «πάγωμα» επενδύσεων πέτυχαν πρωτογενές πλεόνασμα 4,65 δισ. ευρώ


Σε υπερπλεόνασμα ύψους 4,647 δισ. ευρώ, έναντι στόχου 3,074 δισ. ευρώ, οδήγησε η υπερσυγκράτηση των δαπανών του κρατικού προϋπολογισμού την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2017.
Με άλλα λόγια, η άτυπη στάση πληρωμών του δημοσίου καθώς και το «πάγωμα» των επενδύσεων συνέβαλαν στην υπερκάλυψη του στόχου.

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν στα 45,905 δισ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 1,731 δισ. ευρώ έναντι του στόχου, ενώ και οι δαπάνες του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων παρουσίασαν μείωση έναντι του στόχου κατά 818 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν στα 3,058 δισ. ευρώ.

Παράλληλα, μειωμένα κατά 158 εκατ. ευρώ ή 0,3% έναντι του στόχου ήταν τα καθαρά έσοδα του προϋπολογισμού για την περίοδο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2017, ενώ το ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού εμφάνισε έλλειμμα, ύψους 774 εκατ. ευρώ.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τα στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, για την περίοδο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2017, παρουσιάζεται έλλειμμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 774 εκατ. ευρώ έναντι πλεονάσματος 353 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2016 και στόχου για έλλειμμα 2.347 εκατ. ευρώ που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2018, για το αντίστοιχο διάστημα του 2017.

Το πρωτογενές αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε πλεόνασμα ύψους 4,647 δισ. ευρώ, έναντι πρωτογενούς πλεονάσματος 5,757 δισ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2016 και στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 3,074 δισ. ευρώ.

Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 45,130 δισ. ευρώ παρουσιάζοντας μείωση κατά 158 εκατ. ευρώ ή 0,3% έναντι του στόχου.

Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 43,748 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 506 εκατ. ευρώ ή 1,2% έναντι του στόχου.

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο Ιανουαρίου - Νοεμβρίου 2017 ανήλθαν στα 45,905 δισ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 1,731 δισ. ευρώ έναντι του στόχου (47,635 δισ. ευρώ).

Παράλληλα, οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 42,847 δισ. ευρώ και είναι μειωμένες κατά 913 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου. Μειωμένες έναντι του στόχου ήταν κυρίως οι δαπάνες για το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης κατά 110 εκατ. ευρώ, οι αποδιδόμενοι πόροι κατά 106 εκατ. ευρώ, τα εξοπλιστικά προγράμματα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας κατά 53 εκατ. ευρώ και οι δαπάνες μεταναστευτικών ροών κατά 76 εκατ. ευρώ.

Οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού παρουσιάζονται μειωμένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2016 κατά 1,375 δισ. ευρώ. Έχουν καταβληθεί επιπλέον 485 εκατ. ευρώ για το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης, 19 εκατ. ευρώ για αποδόσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 52 εκατ. ευρώ για επιδοτήσεις γεωργίας, 22 εκατ. ευρώ για δαπάνες μεταναστευτικών ροών και 22 εκατ. ευρώ για εξοπλιστικά προγράμματα του υπουργείου Εθνικής Αμύνης.

Οι δαπάνες του ΠΔΕ διαμορφώθηκαν σε 3,058 δισ. ευρώ παρουσιάζοντας μείωση έναντι του στόχου κατά 818 εκατ. ευρώ.

Την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2017, αύξηση έναντι του στόχου παρατηρήθηκε κυρίως στις εξής κατηγορίες εσόδων:

α) Φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων κατά 28 εκατ. ευρώ ή 1,0%,
β) Φόρος εισοδήματος ειδικών κατηγοριών κατά 11 εκατ. ευρώ ή 1,1%,
γ) Φόροι στην περιουσία κατά 38 εκατ. ευρώ ή 1,4%,
δ) Άμεσοι φόροι ΠΟΕ κατά 72 εκατ. ευρώ ή 4,2%,
ε) Λοιποί άμεσοι φόροι κατά 41 εκατ. ευρώ ή 1,9%,
στ) ΦΠΑ πετρελαιοειδών κατά 26 εκατ. ευρώ ή 1,6%,
ζ) ΦΠΑ λοιπών κατά 47 εκατ. ευρώ ή 0,4%,
η) Λοιποί φόροι συναλλαγών κατά 12 εκατ. ευρώ ή 2,3%,
θ) ΕΦΚ ενεργειακών προϊόντων κατά 29 εκατ. ευρώ ή 0,7%,
ι) Τέλη κυκλοφορίας οχημάτων κατά 19 εκατ. ευρώ ή 13,6%,
ια) Λοιποί φόροι κατανάλωσης κατά 35 εκατ. ευρώ ή 11,8%,
ιβ) Έμμεσοι φόροι ΠΟΕ κατά 44 εκατ. ευρώ ή 5,0%,
ιγ) Λοιπά μη φορολογικά έσοδα κατά 57 εκατ. ευρώ ή 1,5%,
ιδ) Έσοδα καταργηθέντων ειδικών λογαριασμών κατά 21 εκατ. ευρώ ή 7,6%.

Μειωμένα έναντι του στόχου την ίδια περίοδο ήταν τα έσοδα στους Λοιπούς ΕΦΚ (καπνού κλπ) κατά 23 εκατ. ευρώ ή 0,9%.

Οι επιστροφές εσόδων (εξαιρουμένων των επιστροφών από το πρόγραμμα εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών) ανήλθαν σε 4,842 δισ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση κατά 48 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (4,889 δισ. ευρώ).

Τα έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 1,382 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 664 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Νοέμβριος 2017

Ειδικότερα, το Νοέμβριο 2017 το σύνολο των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε στα 4,558 δισ. ευρώ μειωμένο κατά 483 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον μηνιαίο στόχο.

Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν στα 4,505 δισ. ευρώ, αυξημένα έναντι του μηναίου στόχου κατά 181 εκατ. ευρώ.

Οι κυριότερες κατηγορίες εσόδων στις οποίες σημειώθηκε αύξηση έναντι του στόχου τον Νοέμβριο 2017, είναι οι κάτωθι:

α) Φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων κατά 17 εκατ. ευρώ,
β) Άμεσοι φόροι ΠΟΕ κατά 19 εκατ. ευρώ,
γ) Λοιποί άμεσοι φόροι κατά 18 εκατ. ευρώ,
δ) ΦΠΑ πετρελαιοειδών κατά 14 εκατ. ευρώ,
ε) ΕΦΚ ενεργειακών προϊόντων κατά 24 εκατ. ευρώ,
στ) Τέλη κυκλοφορίας οχημάτων κατά 19 εκατ. ευρώ,
ζ) Έμμεσοι φόροι ΠΟΕ κατά 31 εκατ. ευρώ,
η) Λοιπά μη φορολογικά έσοδα κατά 11 εκατ. ευρώ,
θ) Έσοδα καταργηθέντων ειδικών λογαριασμών κατά 12 εκατ. ευρώ.

Αντίθετα, μειωμένες έναντι του στόχου ήταν τον Νοέμβριο 2017 κυρίως οι εξής κατηγορίες εσόδων:

α) Φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων κατά 28 εκατ. ευρώ,
β) Φόρος ασφαλίστρων κατά 10 εκατ. ευρώ,
γ) Λοιποί ΕΦΚ (καπνού κλπ) κατά 9 εκατ. ευρώ.

Οι επιστροφές εσόδων (εξαιρουμένων των επιστροφών από το πρόγραμμα εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών) για την περίοδο Νοεμβρίου 2017 ανήλθαν σε 349 εκατ. ευρώ σημειώνοντας μείωση κατά 49 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου (397 εκατ. ευρώ).

Τα έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) για την περίοδο Νοεμβρίου 2017 ανήλθαν σε 53 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 665 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Τέλος, oι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού το Νοέμβριο ανήλθαν σε 5,477 δισ. ευρώ και παρουσιάζονται αυξημένες κατά 522 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου, ενώ oι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 4,397 δισ. ευρώ και παρουσιάζονται αυξημένες κατά 252 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου. Οι δαπάνες του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 1,079 δισ. ευρώ και παρουσιάζονται αυξημένες έναντι του μηνιαίου στόχου κατά 269 εκατ. ευρώ.
πηγή:liberal
[full_width]

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλούμε σχολιασμούς επί της ουσίας.
Τα σχόλια σας δεν περνάν από έλεγχο γιατί πιστεύουμε ότι δεν θα θίγουν κάποιον προσωπικά με βρισιές και συκοφαντίες.
Τέτοιου είδους σχόλια δεν περνάν από έλεγχο, αλλά θα διαγράφονται μετά την δημοσίευση.
Παρακαλούμε να γράφετε σε πεζά και όχι κεφαλαία
-------------------------------------------------------------------------
Ο ΔΙΚΤΥΟΥΡΓΟΣ ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρει για τα άρθρα - αναρτήσεις που δημοσιεύονται και απηχούν τις απόψεις των συντακτών τους. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών ή ότι υπάρχει κάποιο σφάλμα, επικοινωνήστε μέσω, φόρμας επικοινωνίας.
Ευχαριστούμε

[blogger][disqus]

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Από το Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget