1/12/2012 - 1/1/2013

Ο Ελληνικός Διαφωτισμός του 21ου αιώνα “κοιμάται”, τώρα που ο τόπος τον έχει ανάγκη!!!

Λάζαρος Ελευθεριάδης
aegeantimes.gr
Η θεσμοθετημένη ασυδοσία των ηγετών του φέουδου το οποίο ονομάζεται Ελλάδα, από το παρόν και προϋπάρχον “πολιτικό σύστημα εξουσίας”, μεταφέρθηκε και έγινε Συνταγματικός κανόνας, με θράσος, αναίδεια και χωρίς κανέναν σεβασμό στον Ελληνικό λαό, τον οποίον επικαλούνται πολλάκις χωρίς την παραμικρή “τσίπα”, στο Ελληνικό Σύνταγμα και στους εκτελεστικούς του νόμους.

Η Ελλάδα από της ιδρύσεώς της ως κράτος το 1830, έως σήμερα αντιμετωπίζεται από τους πολιτικούς της, τα τσιράκια τους και την άρχουσα τάξη της, ως ένα “φέουδο” επί του οποίου έχουν δικαίωμα “ζωής και θανάτου” οι εκάστοτε φεουδάρχες.

Προκαλεί το αίσθημα περί δικαίου κάθε πολίτη και είναι ανήκουστο σε ένα κράτος της ΕΕ, τον εικοστό πρώτο αιώνα, να νομιμοποιείται η προστασία της ασυδοσίας, της παρανομίας, της "προδοσίας", μίας ομάδας “πολιτικών” ή μεμονωμένων “πολιτικών”, οι οποίοι έτυχε συγκυριακά να “εξαπατήσουν” το εκλογικό σώμα και να τεθούν επικεφαλής της διακυβέρνησης της χώρας.

Σύνταγμα της Ελλάδος (Όπως αναθεωρήθηκε με το Ψήφισμα της 27 Μαΐου 2008 της Η’ Αναθεωρητικής Bουλής των Ελλήνων).

`Αρθρο 86: (Δίωξη κατά μελών της Κυβέρνησης, Ειδικό Δικαστήριο)
1. Μόνο η Βουλή έχει την αρμοδιότητα να ασκεί δίωξη κατά όσων διατελούν ή διετέλεσαν μέλη της Κυβέρνησης ή Υφυπουργοί για ποινικά αδικήματα που τέλεσαν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, όπως νόμος ορίζει. Απαγορεύεται η θέσπιση ιδιώνυμων υπουργικών αδικημάτων.

2. Δίωξη, ανάκριση, προανάκριση ή προκαταρκτική εξέταση κατά των προσώπων και για τα αδικήματα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 δεν επιτρέπεται χωρίς προηγούμενη απόφαση της Βουλής κατά την παράγραφο 3.

Αν στο πλαίσιο άλλης ανάκρισης, προανάκρισης, προκαταρκτικής εξέτασης ή διοικητικής εξέτασης προκύψουν στοιχεία, τα οποία σχετίζονται με τα πρόσωπα και τα αδικήματα της προηγούμενης παραγράφου, αυτά διαβιβάζονται αμελλητί στη Βουλή από αυτόν που ενεργεί την ανάκριση, προανάκριση ή εξέταση.

3. Πρόταση άσκησης δίωξης υποβάλλεται από τριάντα τουλάχιστον βουλευτές. Η Βουλή, με απόφασή της που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών, συγκροτεί ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, διαφορετικά, η πρόταση απορρίπτεται ως προδήλως αβάσιμη. Το πόρισμα της επιτροπής του προηγούμενου εδαφίου εισάγεται στην Oλομέλεια της Βουλής η οποία αποφασίζει για την άσκηση ή μη δίωξης. Η σχετική απόφαση λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών.

Η Βουλή μπορεί να ασκήσει την κατά την παράγραφο 1 αρμοδιότητά της μέχρι το πέρας της δεύτερης τακτικής συνόδου της βουλευτικής περιόδου που αρχίζει μετά την τέλεση του αδικήματος.

Με τη διαδικασία και την πλειοψηφία του πρώτου εδαφίου της παραγράφου αυτής η Βουλή μπορεί οποτεδήποτε να ανακαλεί την απόφασή της ή να αναστέλλει τη δίωξη, την προδικασία ή την κύρια διαδικασία.

4. Αρμόδιο για την εκδίκαση των σχετικών υποθέσεων σε πρώτο και τελευταίο βαθμό είναι, ως ανώτατο δικαστήριο, Ειδικό Δικαστήριο που συγκροτείται για κάθε υπόθεση από έξι μέλη του Συμβουλίου της Επικρατείας και επτά μέλη του Αρείου Πάγου. Τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του Ειδικού Δικαστηρίου κληρώνονται, μετά την άσκηση δίωξης, από τον Πρόεδρο της Βουλής σε δημόσια συνεδρίαση της Βουλής, μεταξύ των μελών των δύο ανώτατων αυτών δικαστηρίων, που έχουν διορισθεί ή προαχθεί στο βαθμό που κατέχουν πριν από την υποβολή πρότασης για άσκηση δίωξης. Του Ειδικού Δικαστηρίου προεδρεύει ο ανώτερος σε βαθμό από τα μέλη του Αρείου Πάγου που κληρώθηκαν και μεταξύ ομοιόβαθμων ο αρχαιότερος.

Στο πλαίσιο του Ειδικού Δικαστηρίου της παραγράφου αυτής λειτουργεί Δικαστικό Συμβούλιο που συγκροτείται για κάθε υπόθεση από δύο μέλη του Συμβουλίου της Επικρατείας και τρία μέλη του Αρείου Πάγου. Τα μέλη του Δικαστικού Συμβουλίου δεν μπορεί να είναι και μέλη του Ειδικού Δικαστηρίου. Με απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου ορίζεται ένα από τα μέλη του που ανήκει στον Άρειο Πάγο ως ανακριτής. Η προδικασία λήγει με την έκδοση βουλεύματος.

Καθήκοντα εισαγγελέα στο Ειδικό Δικαστήριο και στο Δικαστικό Συμβούλιο της παραγράφου αυτής ασκεί μέλος της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου που κληρώνεται μαζί με τον αναπληρωτή του. Το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παραγράφου αυτής εφαρμόζονται και για τα μέλη του Δικαστικού Συμβουλίου ενώ το δεύτερο εδάφιο και για τον εισαγγελέα.

Σε περίπτωση παραπομπής προσώπου που είναι ή διετέλεσε μέλος της Κυβέρνησης ή Υφυπουργός, ενώπιον του Ειδικού Δικαστηρίου συμπαραπέμπονται και οι τυχόν συμμέτοχοι, όπως νόμος ορίζει.

5. Αν για οποιονδήποτε άλλο λόγο, στον οποίο περιλαμβάνεται και η παραγραφή, δεν περατωθεί η διαδικασία που αφορά δίωξη κατά προσώπου που είναι ή διετέλεσε μέλος της Κυβέρνησης ή Υφυπουργός, η Βουλή μπορεί, ύστερα από αίτηση του ίδιου ή των κληρονόμων του, να συστήσει ειδική επιτροπή στην οποία μπορούν να μετέχουν και ανώτατοι δικαστικοί λειτουργοί για τον έλεγχο της κατηγορίας.

O νέος νόμος περί ευθύνης(!) Υπουργών παραμένει πλατωνικό κείμενο δεδομένου ότι για να έχει ουσιαστική ισχύ χρειάζεται αναθεώρηση των άρθρων 62 και 63 του Συντάγματος. Οι βασικές ρυθμίσεις του έχουν ως εξής :

Ο νόμος 3126/2003 και οι τροποποιήσεις του, ο οποίος αφορά στην ποινική ευθύνη των Υπουργών έχει εκδοθεί ως εκτελεστικός του άρθρου 86 του Συντάγματος, το οποίο και σε μεγάλο βαθμό προσδιορίζει το περιεχόμενό του.

Το ΠΑΣΟΚ έχει δεσμευτεί να προτείνει την τροποποίηση του άρθρου 86 του Συντάγματος, αμέσως μόλις αυτό είναι εφικτό (!!!), προκειμένου να διευκολυνθεί η άσκηση ποινικών διώξεων σε βάρος επίορκων Υπουργών και Υφυπουργών, οι οποίοι ζημιώνουν το κράτος καταχωμένοι της εμπιστοσύνης των πολιτών.

Με τον ισχύοντα νόμο απαγορεύεται η βίαιη προσαγωγή, σύλληψη, προσωρινή κράτηση και επιβολή περιοριστικών όρων σε βάρος Υπουργών.

Ο βουλευτής κατά τη διάρκεια της θητείας του περιβάλλεται από δύο κλασικές θεσμικές εγγυήσεις, οι οποίες συνδέονται με την ιστορική εξέλιξη και τη θεσμική διαμόρφωση του κοινοβουλευτισμού, πρόκειται για το ανεύθυνο και το ακαταδίωκτο του βουλευτή, τα οποία συνθέτουν το νομικό καθεστώς της βουλευτικής ασυλίας.

Ειδικότερα, το ανεύθυνο του βουλευτή κατά την άσκηση του λειτουργήματός του διασφαλίζεται από το συνδυασμό των άρθρων 60 παρ. 1 και 61 παρ. 1 & 2 του Συντάγματος.

Το ακαταδίωκτο του βουλευτή ρυθμίζεται στο άρθρο 62 παρ. 1 του Συντάγματος.

Το λεγόμενο ακαταδίωκτο του βουλευτή (Immunität, inviolabilitē parlementaire), προβλέπεται, δηλαδή μία ειδική προστασία του βουλευτή, από ποινικές διώξεις οι οποίες θα ήταν δυνατόν να ασκηθούν εναντίον του.

Οι διατάξεις αναφέρονται σε δραστηριότητα του βουλευτή η οποία δεν σχετίζεται με την άσκηση των βουλευτικών του καθηκόντων, γιατί τότε θα εφαρμόζονταν οι διατάξεις του άρθρου 61 το οποίο, θεσπίζει το ανεύθυνο του βουλευτή.

Είναι προφανές ότι, εν όψει και της θεμελιώδους συνταγματικής αρχής της διάκρισης των εξουσιών (άρθρο 26 του Συντάγματος), η Βουλή δεν καλείται, κατά την συζήτηση για την άρση της βουλευτικής ασυλίας συγκεκριμένου βουλευτή, να εξετάσει “κατ’ ουσίαν” το έγκλημα το οποίο αναφέρεται στην αίτηση του εισαγγελέα, τις περιστάσεις υπό τις οποίες αυτό φέρεται ότι τελέσθηκε και το εάν ο εγκαλούμενος βουλευτής είναι πράγματι ένοχος ή όχι.

Η Βουλή αρκείται στο να ελέγξει αν η άδεια ζητείται για “πολιτικούς” λόγους, οπότε η σχετική αίτηση μπορεί να απορριφθεί.

Παρατηρούμε ότι οι εγγυήσεις του άρθρου 62 του Συντάγματος έχουν θεσπισθεί με σκοπό την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του Κοινοβουλίου και την απρόσκοπτη άσκηση του βουλευτικού λειτουργήματος.

Δεν αποτελούν έτσι δικαίωμα του βουλευτή, από το οποίο μπορεί αυτός οικειοθελώς να παραιτηθεί, αλλά αντιθέτως συνιστούν προνόμιο της Βουλής ως πολιτειακού οργάνου, από το οποίο δεν χωρεί παραίτηση.

Έχει δικαίωμα άραγε ένα μέλος πολιτειακού οργάνου (ένας υπουργός, ένας βουλευτής, κτλ) να παρανομεί, να είναι ασύδοτος, να λειτουργεί ενάντια στο “δίκαιο”, όπως αυτό προσδιορίζεται από το δικονομικό καθεστώς ενός ευνομούμενου κράτους και να διαφεύγει της κρίσης του “φυσικού” του δικαστή στην βάση της διάκρισης των εξουσιών του άρθρου 26 του Συντάγματος ;;;

Το πολιτικό έγκλημα αποτελεί αντικείμενο εις το οποίο, ο συντακτικός νομοθέτης, διακρίνει έναν ακόμη τύπο εγκλήματος, κατά του οποίου θωρακίζει έτι περαιτέρω τον βουλευτή.

Το περιεχόμενο του ακαταδίωκτου συνοψίζεται στην απαγόρευση δίωξης, σύλληψης ή περιορισμού του βουλευτή με οποιοδήποτε τρόπο αναφέρεται αποκλειστικά στο πρόσωπό του και καλύπτει όχι μόνο την κύρια ποινική διαδικασία, αλλά και την προδικασία.

Απαγορεύεται η προφυλάκιση ή η προσωρινή κράτηση του βουλευτή, καθώς και η επιβολή κάθε άλλου περιοριστικού μέτρου, όπως, για παράδειγμα, η απαγόρευση εξόδου του από τη χώρα.

Η διάρκεια του ακαταδίωκτου του βουλευτή ταυτίζεται με τη διάρκεια της βουλευτικής περιόδου, όπως ρητώς ορίζεται στο άρθρο 62 του Συντάγματος.

Η ειδική αυτή προστασία του βουλευτή, η οποία θεσπίζεται με το ακαταδίωκτο, ισχύει για όλη τη βουλευτική περίοδο και μόνον για αυτήν.

Τα πολιτικά εγκλήματα διακρίνονται σε απλά, αμιγή και σύνθετα. Από τη γενική διατύπωση της διάταξης, η οποία δεν κάνει τη διάκριση αυτή των πολιτικών εγκλημάτων, μπορεί να συναχθεί το συμπέρασμα ότι απαγορεύει την δίωξη του βουλευτή για όλα τα τελεσθέντα πολιτικά εγκλήματα.

Όμως η ειδική προστασία του προσώπου του βουλευτή, το ακαταδίωκτο αυτού, δεν επεκτείνεται κατά το Σύνταγμα –άρθρο 62 εδάφιο δ΄– στα επ’ αυτοφώρω κακουργήματα.

Η διάταξη δεν καθορίζει την έννοια των όρων «αυτόφωρα» κακουργήματα, καταλείποντας τη ρύθμιση του θέματος στον κοινό νομοθέτη. Την έννοια του “κακουργήματος” καθορίζει η διάταξη του άρθρου 18 παρ. 1 του Ποινικού Κώδικα, κατά την οποία, “κακούργημα” είναι «κάθε πράξη η οποία τιμωρείται με την ποινή του θανάτου ή της κάθειρξης».

Εξάλλου, την έννοια του αυτόφωρου εγκλήματος γενικά καθορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 242 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.

Από το 1974 έως σήμερα υπεβλήθησαν στη Βουλή περίπου 700 αιτήσεις για την άρση της ασυλίας βουλευτών, εκ των οποίων τρεις μόνο έγιναν δεκτές.

Σε ολόκληρη την μεταπολεμική περίοδο (1945-2012), η Βουλή συναίνεσε στην άρση της ασυλίας βουλευτών σε 10 συνολικά περιπτώσεις.

Παρ’ότι το ακαταδίωκτο των βουλευτών αποτελεί «προνόμιο» του Κοινοβουλίου και όχι ατομικό «προνόμιο» του βουλευτή, δυστυχώς η “διαχείρισή” του από το κοινοβούλιο αποτελεί “σκάνδαλο” συντεχνιασμού των Εθνοπατέρων.

Το “κλείσιμο” ή το “άνοιγμα” της Βουλής αποτελεί “μέσον” εξαγνισμού, την “κολυμβήθρα του Σιλωάμ” του πολιτικού συστήματος, την δεξαμενή καθαγιασμού και κάθαρσης των μελών των εκάστοτε κυβερνήσεων και των μελών του κοινοβουλίου, απο τις άνομες πράξεις των.

Και εμείς οι Έλληνες πολίτες παρακολουθούμε άναυδοι και άφωνοι αυτό το αίσχος της απόλυτης ασυδοσίας των εκπροσώπων της Μοναρχίας στον τόπο μας, ενδεδυμένοι με τον μανδύα της “ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ”.

Η Γαλλική Επανάσταση του 1789 ήταν η κοινωνική επανάσταση η οποία κατήργησε την απόλυτη μοναρχία στην Γαλλία, γκρεμίζοντας το φεουδαρχικό σύστημα αντικαθιστώντας το με το καπιταλιστικό.

Η Γαλλική Επανάσταση ενέπνευσε τους λαούς όλης της Ευρώπης στο να παλέψουν ενάντια στην εκμετάλλευση και την απολυταρχική μοναρχία, αποτελώντας το έναυσμα για τον ξεσηκωμό στην Ισπανία, την Ιταλία και την Ελλάδα.

Η επανάσταση οργανώθηκε από την ανερχόμενη αστική τάξη, η οποία εμπνευσμένη από τα κηρύγματα των Διαφωτιστών και με κεντρικό σύνθημα το τρίπτυχο «Ελευθερία, Ισότητα, Αδελφοσύνη», θέλησε να βελτιώσει την υπάρχουσα μοναρχία μετατρέποντάς την σε συνταγματική μοναρχία και όχι να την καταργήσει.

Στην πορεία όμως, η μοναρχία καταργήθηκε και μετά από περιόδους τρομοκρατίας αλλά και οργάνωσης δίκαιου κράτους, εγκαθιδρύθηκε η νεοσύστατη Δημοκρατία η οποία και καταλύθηκε από τον Ναπολέοντα Βοναπάρτη.

Ο Διαφωτισμός αποτελεί σημαντικό πνευματικό κίνημα, το οποίο τοποθετείται στα τέλη του 17ου αιώνα και αρχές του 18ου, τον οποίο οι ίδιοι οι Γάλλοι Διαφωτιστές απεκάλεσαν «Siècle des lumières», θεωρώντας εαυτούς ως φωτοδότες του Γαλλικού Έθνους.

Ο Ελληνικός Διαφωτισμός του 21ου αιώνα “κοιμάται”, τώρα που ο τόπος τον έχει ανάγκη.!!!

http://www.aegeantimes.gr/article.asp?id=58914&type=1&kata=0


Για να μην ξεχνάμε…

Δείτε το βίντεο…http://exomatiakaivlepo.blogspot.com/2012/12/blog-post_9947.html


Κυψέλη 23.12.2012 - Εκδήλωση Σπίθας 1ου Διαμερίσματος Κέντρου Αθήνας με ομιλία του καθηγητή συνταγματικού δικαίου κ. Γεωργίου Κασιμάτη με θέμα "Ο Ορυκτός και Υποθαλάσσιος Πλούτος της Ελλάδας και τα Μνημόνια"


“Με τη λίστα Λαγκάρντ συντελέσθηκαν εξακολουθητικά εγκλήματα κατά του δημοσίου συμφέροντος και κατά παράβαση του Νόμου περί Ευθύνης Υπουργών”, τονίζει η Βουλευτης του ΣΥΡΙΖΑ Ζωή Κωνσταντόπουλου με αφορμή την κατάθεση της πρότασης για προκαταρκτική επιτροπή από ΝΔ-ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ.

“Δεν έγιναν από έναν ούτε με μια στιγμιαία πράξη. Και συνεχίσθηκαν πέραν της υπουργικής θητείας των ενεχομένων κυβερνητικών προσώπων.
Ευθύνη έχουν οι διατελέσαντες Υπουργοί Οικονομικών και όλοι όσοι ενεπλάκησαν στην απόκρυψη, υπεξαγωγή και επεξεργασία ενός δημοσίου εγγράφου- πειστηρίου, σαν να ήταν προσωπικό ραβασάκι.

Είναι περισσότεροι του ενός αυτοί που αποδείχθηκαν ικανοί για όλα.

Ας σταματήσουν, λοιπόν, την ένοχη φλυαρία και τις συνένοχες μεθοδεύσεις εκείνοι που αποδεδειγμένα προσπάθησαν κατά τους τελευταίους 3 μήνες να συγκαλύψουν το έγκλημα και να υποθάλψουν τους υπαιτίους και που σήμερα πρόθυμα θυσιάζουν έναν για να σώσουν τους υπολοίπους αλλά και την καταρρέουσα κυβερνητική σύμπραξή τους”.

http://olympia.gr/


Ο κ. Βαξεβάνης υποστηρίζει πως ο κ. Βενιζέλος είναι πρωταγωνιστής σε αυτό το «παπατζιλίκι» που έχει εξελιχθεί η λίστα Λαγκάρντ παίζοντας μάλιστα πολλούς ρόλους.

Αναλυτικά το κείμενο του κ. Βαξεβάνη:

«Στο γνωστό παιχνίδι στο οποίο πρέπει να βρεις πoιo από τα τρία χαρτιά που κινεί κάποιος γρήγορα μπροστά σου είναι ο “παπάς”, υπάρχουν διάφοροι αφανείς πρωταγωνιστές. Πέρα από τον ταχυδακτυλουργό παπατζή,υπάρχουν και διάφοροι αφανείς πρωταγωνιστές,κράχτες,οι οποίοι παριστάνουν αυτόν που κερδίζει με ευκολία,για να παρασύρουν τα θύματα.

Η υπόθεση με τη λίστα Λαγκάρντ,μια υπόθεση που θα μπορούσε να έχει τελειώσει όπως στα άλλα ευρωπαικά κράτη,με έρευνα δηλαδή όσων περιέχονται,στην Ελλάδα μετατράπηκε σε “παπά”.Εδώ η λίστα ,εκεί η λίστα,πού είναι η λίστα;Πρωταγωνιστής σε αυτό το παπατζιλίκι,είναι αναμφίβολα ο Ευάγγελος Βενιζέλος,ο οποίος αυτή τη στιγμή κάνει τρία πράγματα:

Μεταφέρει τις πολιτικές αλλά κυρίως τις νομικές ευθύνες για τη διαχείριση της λίστας στον Παπακωνσταντίνου,παίρνοντάς της από πάνω του.Σε αυτό τον βοηθάει ο Σαμαράς ο οποίος δείχνει να στηρίζει την εικόνα της συμμαχικής κυβέρνησης,στα πενιχρά ποσοστά Βενιζέλου που μετα βίας περνούν πλέον αυτά του Κόμματος Ελλήνων Κυνηγών.

Παράγει διάφορα ερωτήματα που συσκοτίζουν την υπόθεση,για να σωθεί.”Ποιός έδωσε τη λίστα;” ,”γιατί την έδωσε;” “ποιοί θέλουν να εξοντώσουν το ΠΑΣΟΚ και τον Βενιζέλο;”Αποφεύγει βεβαίως το μοναδικό βάσιμο ερώτημα “γιατί δεν αξιοποιήθηκε η λίστα 3 χρόνια από 4 υπουργούς και 3 κυβερνήσεις”.

Παράγει προκαταβολικά “σκοπιμότητες” για όσα πολιτικά και ποινικά προκύπτουν για τον ίδιο,μετατρέποντας ένα σοβαρό νομικό και πολιτικό θέμα σε “ύπαρξη εμμονών και βεντέτας για το πρόσωπό του”.

Ο Βενιζέλος είναι ο ταχυδακτυλουργός- παπατζής σε αυτή την υπόθεση,ο οποίος αυτή τη στιγμή έχει τοποθετήσει ολόγυρα τους κράχτες στο παιχνίδι.Αναφέρομαι βεβαίως και στις πολιτικές δυνάμεις που αβαντάρουν την απενοχοποίησή του και σε δημοσιογράφους.Ο Βενιζέλος πρέπει να παραπεμφθεί μαζί με τον Παπακωνσταντίνου στην Επιτροπή της Βουλής,γιατί όχι μόνο δεν αξιοποίησε τη λίστα,αλλά την υπεξαίρεσε αλλοιώνοντας τουλάχιστον 2059 ονόματα.Από πού προκύπτει;

Την 1η Οκτωβρίου,ο υπουργός Οικονομικών Γιάννης Στουρνάρας είπε στους Financial Times, «Δεν παρέλαβα καμία λίστα όταν ανέλαβα καθήκοντα υπουργού Οικονομικών. Κανείς δεν με ενημέρωσε σχετικά με τη λίστα”.

Την επόμενη μέρα ο Βενιζέλος,ως δια μαγείας παραδίδει τη λίστα στο γραφείο του Σαμαρά.Είναι μια λίστα που έχει στο γραφείο του και όχι στο υπουργείο όπως πρέπει.Την έχει υπεξαιρέσει δηλαδή και ενδεχομένως να την έχει χρησιμοποιήσει,πάντα με παράνομο τρόπο.Αυτή προφανώς είναι η λίστα με την οποία γίνεται σήμερα αντιπαραβολή.

Δηλαδή ο Βενιζέλος δεν παρέδωσε υπηρεσιακά το ντοκουμέντο στον επόμενο υπουργό Σαχινίδη ,το εξαφάνισε και έτσι δεν έγινε χρήση από τις αρμόδιες υπηρεσίες και το χειρότερο το χειρίστηκε προσωπικά.Κανένας δεν ξέρει τι χρήση έκανε.Ουσιαστικά δηλαδή δεν αλλοίωσε μόνο 3 ονόματα όπως κατηγορείται ο Παπακωνσταντίνου,αλλά 2059.Αλλοίωσε το σύνολο της λίστας.Αν κάποιος πρέπει να παραπεμφθεί είναι ο Βενιζέλος.

Στο σύνολό τους βέβαια οι υπουργοί Οικονομικών έχουν διαπράξει πολλά αδικήματα σε σχέση με τη λίστα.Το πρώτο είναι ότι δεν παρέδωσαν στον Εισαγγελέα,όπως όφειλαν την λίστα. Ο ελληνικός νόμος είναι σαφής:όποιος διαθέτει στοιχεία που μπορεί να είναι αποδεικτικά για εγκληματικές ενέργειες, είναι υποχρεωμένος να τα παραδώσει στη Δικαιοσύνη,διαφορετικά διαπράττει και ο ίδιος έγκλημα.Δεν παρέδωσαν τα στοιχεία,έχουν και σε αυτό ποινικές ευθύνες.

Η παραπομπή Βενιζέλου στην Επιτροπή της Βουλής είναι το ελάχιστο που πρέπει να κάνουν τα πολιτικά κόμματα.Δεν είναι προσωπικό θέμα όπως θα θελήσει να πει ο ίδιος,αλλά πολιτικό και νομικό.Κανένας δεν θέλει να χτυπήσει το ΠΑΣΟΚ άλλωστε.Τα καταφέρνει μόνος του ο Βενιζέλος.
ΥΓ: Για τους “αναλυτές” που διυλίζουν τον κώνωπα δημιουργημένων ευθυνών,αλλά καταπίνουν την χοντρή κάμηλο των ευθυνών Βενιζέλου ρωτώντας με αγωνία “ποιός έδωσε τη λίστα στο Βαξεβάνη”,έχω να τους ρωτήσω κι εγώ απλοικά με τη σειρά μου: τους νοιάζει ο άγνωστος που αποκάλυψε 2059 ονόματα αλλά όχι οι γνωστοί που έκρυψαν 2062; Γιατί;»

http://olympia.gr/2012/12/31/%CE%B2%CE%B1%CE%BE%CE%B5%CE%B2%CE%AC%CE%BD%CE%B7%CF%82-%CE%BF-%CE%B2%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%B6%CE%AD%CE%BB%CE%BF%CF%82-%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%AF%CF%89%CF%83%CE%B5-%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%BA/


Γράφει ο Δρ. Κυριάκος Τόμπρας

Έλλην Υπουργός :

Ο τσάμπα μάγκας που κυβερνά, παρανομεί και κλέβει ελεύθερα και ανεξέλεγκτα, καλυπτόμενος από την κατάπτυστη ασυλία του άρθρου 86, που του δίνει τη δυνατότητα να κοροϊδεύει τους Πολίτες με το εφεύρημα των πολιτικών ευθυνών.

Τι σημαίνει άραγε πολιτική ευθύνη ;

Τι συνεπάγεται ;

Ποιά είναι δηλαδή τα έννομα αποτελέσματα που παράγει ;

Η πολιτική ευθύνη είναι ένα εφεύρημα του διαφθαρμένου πολιτικού συστήματος, προκειμένου να εξασφαλίσει την ισόβια ασυλία του.

Ευθύνες υπάρχουν μόνο δύο.

Η αστική και η ποινική.

Μόνον αυτές παράγουν συνέπειες κατά την έννοια του νόμου.

Ενώ η πολιτική ευθύνη δεν σημαίνει απολύτως τίποτα, αφού δεν παράγει καμία έννομη συνέπεια κατά του πολιτικού προσώπου στο οποίο αποδίδεται.

Η μεταπολίτευση, με όχημα την ασυλία που εξασφαλίζει η τεχνολογία των πολιτικών ευθυνών, δημιούργησε ένα διεφθαρμένο πολιτικό σύστημα που σήμερα τάσσεται υποκριτικά κατά του άρθρου 86, το οποίο, αφού πρώτα το ψήφισαν όλες μαζί οι πολιτικές δυνάμεις, σήμερα δεσμεύονται δήθεν να το καταργήσουν κατά την επόμενη αναθεώρηση του Συντάγματος.

Και για ξεκάρφωμα, στέλνουν και στη φυλακή κάποια ακίνδυνα πλέον πολιτικά πτώματα, για τη δήθεν απόδοση της δικαιοσύνης, την οποία υποκριτικά μόνο επαγγέλονται.

Τι να κάνουμε ;;;

Το άρθρο 86 μας έχει δεμένα τα χέρια!!!

Αν δεν γίνει η αναθεώρηση του Συντάγματος, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα.

Αυτό απαντάνε όλα μαζί τα υπουργικά συμβούλια της μεταπολίτευσης.

Ακούστε λοιπόν πολιτικοί απατεώνες τι μπορείτε να κάνετε.

Σήμερα κιόλας, πριν την όποια αναθεώρηση, και όχι αύριο.

Αν σας έχει απομείνει έστω και ένα ίχνος φιλότιμου,

ΠΑΡΑΙΤΗΘΕΙΤΕ ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΥΛΙΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 86 !!!!!

Καταργήστε εσείς οι ίδιοι την ασυλία σας, πριν την αναθεώρηση του Συντάγματος.

Αυτό μπορείτε να το κάνετε από σήμερα.

Χωρίς να περιμένετε καμία αναθεώρηση.

Και είναι απόλυτα συνταγματικό.

Μόνο τότε θα αποκτήσετε τη νομιμοποίηση να έχετε απαιτήσεις από τους Πολίτες που οδηγείτε στην αυτοκτονία, την ανεργία και τη φτωχοποίηση.

Όταν θα στέκεστε απέναντί μας ισότιμα, χωρίς καμία ασυλία.

Όταν οι ευθύνες σας θα γίνουν πραγματικές.

Όχι πολιτικές, αλλά αστικές και ποινικές.

http://olympia.gr/


Η υπ. Οικονομικών της Αυστρίας Φέκτερ
Διπλή ηθική… Δάσκαλε που δίδασκες…

Η αυστριακή εφημερίδα die Presse, στο σχολιαστικό της άρθρο, καυτηριάζει την διπλή ηθική της Γερμανίας και της Αυστρίας, οι οποίες με αυστηρότητα δείχνουν με το δάχτυλο την ελληνική κυβέρνηση και δεν κοιτάζουν τη δική τους πολιτική. «Ο γερμανός υπουργός Οικονομικών επιχαίρεται που οι πιέσεις προς την κυβέρνηση των Αθηνών καρποφορούν, το ίδιο και η αυστριακή ομόλογός του, Μαρία Φέκτερ»
επισημαίνει ο σχολιαστής της. “Και ναι μεν οι πιέσεις για αλλαγή πλεύσης είναι σωστές,αλλά η χώρα βρίσκεται ακόμη μακριά από την επιτυχία” σημειώνει.

Η διπλή ηθική» συνεχίζει ο δημοσιογράφος «δεν έγκειται στην ενδεχόμενα λανθασμένη εκτίμηση ανάμεσα στην οικονομική αναγκαιότητα και την πολιτική δυνατότητα, αλλά σε αυτή την περίεργη σκληρότητα. Ένας πρώην ευρωβουλευτής των Πρασίνων θέτει το πρόβλημα ακριβώς στη σωστή βάση, όταν υποστηρίζει ότι η Γερμανία μετέφερε στην ανατολική Γερμανία το ποσό του 1, 6 τρισ. ευρώ και προσεχώς η Αυστρία θα δώσει 3 δισ. μόνο για την εξυγίανση της τράπεζας Kärtner, αλλά κατά τα άλλα δαχτυλοδείχνουν την Αθήνα. Ανέχονται δηλαδή τα δικά τους συστημικά λάθη, ενώ τα λάθη άλλων ευρωπαϊκών χωρών τα χτυπούν με αλύπητη αυστηρότητα. Το να προειδοποιούν λοιπόν για τους κινδύνους από μια αναδιανεμητική Ευρώπη μαρτυρεί μια περίεργη εθνική οπτική γωνία τη στιγμή που στην ίδια τη χώρα θεωρείται ως κάτι το αυτονόητο» καταλήγει ο αυστριακός σχολιαστής.

Επιμέλεια: Ειρήνη Αναστασοπούλου.Deutsche Welle

http://exomatiakaivlepo.blogspot.com/2012/12/blog-post_7014.htmlΑρκεί να μην σταθούν στο θέμα της αλλοίωσης αλλά να κινηθούν άμεσα και στον τρόπο απόκτησης.

Οι κατηγορίες που βαρύνουν τον Παπακωνσταντίνου μεταφέρονται και στον Παπανδρέου, αφού ήταν ο μόνος που τον νομιμοποιούσε όταν ο τελευταίος καταστρατηγούσε το κοινοβούλιο και τους νόμους. Ο Παπακωνσταντίνου ΔΕΝ εξελέγη. Διορίστηκε από τον Παπανδρέου.

Η λίστα δεν θα μπορούσε να έλθει “μαύρη”, εκτός εάν ο πρέσβης παραδεχθεί ότι συμμετείχε αυτοβούλως στους σχεδιασμούς Παπακωνσταντίνου. Δεν είναι όμως έτσι και θα αποδειχθεί ότι η εντολή εδόθη από τον “πολιτικό του προιστάμενο”.

Όσο για τον Βενιζέλο, μπορεί να μην βαρύνεται με την αλλοίωση και την απόκρυψη αλλά έχει σοβαρότατες ευθύνες για την μη διερεύνηση τόσο της υπόθεσης, όσο και την μη χρήση της λίστας για τον εντοπισμό φοροφυγάδων. Κατηγορίες που μπορούν εν μερει να αποδοθούν και στον κύριο Στουρνάρα αφού η “πρωτοβουλία” επαναφοράς της λίστας έγινε κατόπιν της εισήγησης νομικού χαρακτήρα από τον Παυλόπουλο, όταν εξέταζε τον Στουρνάρα στην επιτροπή διαφάνειας!

Αλλά υπάρχει και το μείζον θέμα, όσων νομιμοποίησαν πολιτικά τον Παπακωνσταντίνου δίνοντας του ψήφο εμπιστοσύνης με την κυβέρνηση Παπαδήμου που (εκ)τέλεσε το δολοφονικό για την οικονομία PSI.

http://olympia.gr/


Τα μεγαλύτερα μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για πολιτικό σεισμό στην Αθήνα αλλά και μεγάλη έκπληξη στις Βρυξέλλες καθώς ο πρώην υπουργός Οικονομικών Γιώργος Παπακωνσταντίνου θεωρούνταν όπως αναφέρεται έντιμος πολιτικός από ορισμένους Ευρωπαίους συναδέλφους του. Ενδεικτικά, ορισμένα από τα πρωτοσέλιδα: …

ΒΒC
To ΒΒC έχοντας φωτογραφία του στην σελίδα γράφει για τον κ. Παπακωνσταντίνου: «Έλληνας πρώην υπουργός αποπέμπεται για σκάνδαλο συγκάλυψης συγγενών του» και αναφέρει στο άρθρο του: «Το σοσιαλιστικό κόμμα του ΠΑΣΟΚ διέγραψε τον πρώην υπουργό Οικονομικών Γιώργο Παπακωνσταντίνου με την κατηγορία ότι διέγραψε ο ίδιος ονόματα συγγενών του με καταθέσεις σε ελβετική τράπεζα από την λίστα Λαγκάρντ».

Στη συνέχεια του ρεπορτάζ αναφέρεται ότι η λίστα κρατείται για τη διερεύνηση ενδεχόμενης φοροδιαφυγής και είχε ληφθεί από την τράπεζα HSBC και είχε παραδοθεί στην τότε υπουργό Οικονομικών της Γαλλίας Κριστίν Λαγκάρντ.

Μάλιστα ο συντάκτης του ρεπορτάζ δείχνει να ειρωνεύεται τον πρώην υπουργό καθώς αναφέρθηκε σε δήλωσή που είχε κάνει λέγοντας πως «χειρίστηκα την κατάσταση με τον χειρότερο δυνατό τρόπο».

Επισημαίνει μεταξύ άλλων ότι η λίστα πέρασε στο ελληνικό Υπουργείο Οικονομικών από την κ. Λαγκάρντ, το 2010, όταν ο κ. Παπακωνσταντίνου ήταν υπουργός. Αλλά η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ δεν έλαβε κανένα μέτρο και αργότερα ισχυρίστηκε ότι την έχουν χάσει.

Bloomberg
Την απάντηση Παπακωνσταντίνου για την πολύκροτη υπόθεση με τη νέα λίστα Λαγκάρντ παραθέτει και το ξένο ειδησεογραφικό πρακτορείο Bloomberg, μέσω της οποίας ο πρώην υπουργός Οικονομικών αρνείται κάθε κατηγορία. Το πρακτορείο αναφέρει ότι όλα τα ελληνικά τηλεοπτικά μέσα ασχολούνται από το απόγευμα της Παρασκευής με την είδηση που πυροδότησε τις απρόσμενες εξελίξεις στο πολιτικό σκηνικό της Ελλάδας, υπενθυμίζοντας ωστόσο και τη σύλληψη του δημοσιογράφου Κώστα Βαξεβάνη τον Οκτώβριο, όταν ο ίδιος δημοσιοποίησε μέσα από το περιοδικό του «HotDoc» την περίφημη λίστα.

New York Times
«Ο πρώην Έλληνας υπουργός Οικονομικών εμφανίστηκε να εμπλέκεται στην παραποίηση της λεγόμενης λίστας Λαγκάρντ, όπου σύμφωνα με τους εισαγγελείς, είχαν αφαιρεθεί τρεις λογαριασμοί συγγενικών του προσώπων», αναφέρουν σε εκτενές ρεπορτάζ τους οι New York Times. Στη συνέχεια η εφημερίδα αναφέρει πως η λίστα του δόθηκε το 2010 από την τότε υπουργό Οικονομικών της Γαλλίας, Κριστίν Λαγκάρντ, σε μια προσπάθεια να αντιμετωπιστεί η φοροδιαφυγή. «Η αποπομπή του από το σοσιαλιστικό κόμμα, το ΠΑΣΟΚ, ήρθε όταν αποκαλύφθηκε από τις ελληνικές αρχές, πως η λίστα ήταν παραποιημένη από αυτήν που έδωσε η Γαλλία», προστίθεται στο ρεπορτάζ, ενώ αναφέρεται πως ο κ. Παπακωνσταντίνου αρνείται κατηγορηματικά πως αλλοίωσε τη λίστα.Τέλος στο άρθρο αναφέρεται η σύλληψη του δημοσιογράφου, Κώστα Βαξεβάνη, η οποία προκάλεσε «πολιτική θύελλα».

Bild
Νέο σκάνδαλο στην Αθήνα! Διέγραψε ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου συγγενείς του από τη φορο-λίστα; Με αυτό τον τίτλο η γερμανική εφημερίδα «Bild» κάνει εκτενέστατη αναφορά στο θέμα που έχει θορυβήσει όλη την Ευρώπη. Χαρακτηριστικά το δημοσίευμα σχολιάζει ότι ο 51χρονος πρώην υπουργός Οικονομικών βρίσκεται στο κέντρο ενός μεγάλου σκανδάλου στην Ελλάδα. Ο λόγος; Ο κ. Παπακωνσταντίνου φέρεται – όπως αναφέρει το ρεπορτάζ – να έχει διαγράψει τα τρία αρχεία των συγγενών του από τα 2.062 ονόματα της λίστας, ενώ ο ίδιος από την πλευρά του ισχυρίζεται ότι «εάν υπάρχουν λογαριασμοί στη λίστα που αφορούν σε πρόσωπα του ευρύτερου συγγενικού μου περιβάλλοντος, είναι κάτι το οποίο δεν εγνώριζα μέχρι σήμερα». Πρώτη συνέπεια; Διαγράφεται από το ΠΑΣΟΚ. Στη συνέχεια αναλύει την πολιτική δραστηριότητα του κ. Παπακωνσταντίνου μέχρι και τις αρχές του 2012.

Liberation
Το «σκάνδαλο» Παπακωνσταντίνου δεν έλειψε να σχολιαστεί και από τη γαλλική «Liberation» με τίτλο «Η λίστα Λαγκάρντ, ο Έλληνας υπουργός και οι ξαδέρφες». Ο αρχιτέκτονας του πρώτου σχεδίου λιτότητας – όπως χαρακτηρίζεται από την ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας – που υπαγορεύεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΔΝΤ φέρεται να έχει διαγράψει συγγενικά του πρόσωπα από τη λίστα Λαγκάρντ. Το θέμα παραπέμφθηκε από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου στη Βουλή. Η ύπαρξη της λίστας ήρθε στο φως από τον Τύπο τον Οκτώβριο.

spirospero.grΗ αποκάλυψη της απάτης: Ο Παπακωνσταντίνου έλεγε πως πήρε την λίστα από τις μυστικές υπηρεσίες ενώ είχε παραδοθεί θεσμικά στον πρέσβη!

Το Ολυμπία φέρνει σήμερα στο φως το ντοκουμέντο της μεγάλης απάτης που δείχνει ότι η απόκρυψη της λίστας Λαγκάρντ ήταν μεθοδευμένη ενέργεια από πολιτική συμμορία την οποία προσπαθούν να αποκρύψουν εμμένοντας στο θέμα της αλλοίωσης. Το μέγα πολιτικό σκάνδαλο λοιπόν ξεκίνησε πολύ πριν την αλλοίωση της λίστας. Για την ακρίβεια, από την στιγμή που οι Γάλλοι αποφάσισαν να δώσουν -ως όφειλαν βάσει της διακρατικής συμφωνίας που έχουμε- το αντίγραφο που αφορούσε την Ελλάδα, ώστε να αξιοποιηθεί όπως έκαναν οι άλλες χώρες της ΕΕ. Αυτή τη νόμιμη και θεσμική παράδοση λοιπόν, ο κύριος Παπακωνσταντίνου την απέκρυψε λέγοντας ότι ήλθε στα χέρια του από μυστικές υπηρεσίες. Σήμερα γνωρίζουμε από την ένορκη κατάθεση που αποκαλύψαμε ότι η λίστα όχι μόνο δόθηκε θεσμικά στα χέρια του κυρίου Κλή,


του πρέσβη μας στην Γαλλία, αλλά στην διαδικασία ενεπλάκει και το υπουργείο δικαιοσύνης της Γαλλίας, ώστε να μην υπάρχει η παραμικρή σκιά στο θέμα νομιμότητας της χρήσης της.
Όμως, αυτή η λίστα κατέληξε “μυστηριωδώς”, με έκνομη διαδικασία στα χέρια του Παπακωνσταντίνου.
Ο κύριος Διώτης μάλιστα στην κατάθεση του και σε ερώτηση του Προκόπη Παυλόπουλου, ομολόγησε ότι ο κύριος Παπακωνσταντίνου του ισχυρίστηκε πως η λίστα έφτασε στα χέρια του μέσω μυστικών υπηρεσιών!! Εξ ου και το νομικό κώλυμα που επικαλέσθηκε ο κύριος Διώτης, που βεβαίως καταρρίφθηκε ακαριαία από τον Παυλόπουλο.
Τι προκύπτει λοιπόν; Είπε ψέμματα ο Διώτης για να συκοφαντήσει τον Παπακωνσταντίνου; Γιατί ο τελευταίος τότε δεν το διέψευσε; Ειδικά μετά τα ντοκουμέντα που αποκάλυψε το Ολυμπία και τεκμηριώνουν την σκανδαλώδη διαδικασία μεταφοράς της λίστας;
Εμείς θεωρούμε ότι ο Διώτης λέει αλήθεια στο συγκεκριμένο θέμα, αφού τα ψεύδη του Παπακωνσταντίνου σε όλες τις υποθέσεις που εμπλέκεται, είναι εξόφθαλμα και προς κάθε κατεύθυνση. Άρα:
Πρέπει άμεσα να ελεγχθεί ο πρέσβης Κλης που περιέργως παραμένει ακόμα στο απυρόβλητο. Καταστρατήγησε την διαδικασία με δική απόφαση, άρα εμπλέκεται άμεσα στο σκάνδαλο; Ή έλαβε εντολή από τον πολιτικό του προϊστάμενο, που βεβαίως δεν ήταν ο Παπακωνσταντίνου αλλά ο Γεώργιος Παπανδρέου ως πρωθυπουργός και υπουργός εξωτερικών; Ή ο κύριος Κλης ή ο κύριος Παπανδρέου είναι ένοχοι. Ας το βρει η δικαιοσύνη. Δείτε τα ντοκουμέντα:
Η κατάθεση Διώτη όπως παρουσιάστηκε στην Ημερησία:
http://olympia.gr/

Η υπόθεση της λίστας Λαγκάρντ και κυρίως των ονομάτων που “σβήστηκαν” απ΄ αυτή έφερε στο προσκήνιο και το όνομα του Ανδρέα Ροσσόνη ,προμηθευτή του ΠΝ και σύζυγο μιας από τις εξαδέλφες του Γιώργου Παπακωνσταντίνου.

Οι πληροφορίες που θέλουν τον επιχειρηματία να έχει δραστηριοποιηθεί και στα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά δημιουργούν βέβαια και πολλά άλλα ερωτήματα σε σχέση μ΄ αυτά. Ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου ήταν υπουργός Οικονομικών την εποχή που έγινε η διαπραγμάτευση και η πώληση των ναυπηγείων Σκαραμαγκά στον Ισκαντάρ Σάφα. Είχε σχέση ο Α.Ροσσόνης με τον Λιβανέζο επιχειρηματία. Κι αν ναι ,έπαιξε κάποιο ρόλο η σχέση του με τον τότε υπουργό Οικονομικών; Ερωτήματα που θα απαντηθούν πλέον ,από τις αρχές που ερευνούν την υπόθεση.

Οι φωτογραφίες είναι από τους “πανηγυρισμούς” ,όταν ολοκληρώθηκε η συμφωνία πώλησης των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά στον Σάφα.
onalert.gr


ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΝΟΤΗ ΜΑΡΙΑ
ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΙΣΤΑ ΛΑΓΚΑΡΝΤ ΚΑΙ ΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ
«Η Βουλή δια των αρμοδίων οργάνων της αρνήθηκε σήμερα να χορηγήσει στα κόμματα αντίγραφο της νέας λίστας Λαγκάρντ και της κίνησης των σχετικών λογαριασμών.
Απαιτούμε να μας δοθεί το σύνολο των στοιχείων της νέας λίστας Λαγκάρντ διότι υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι...
οι προσπάθειες απόκρυψης από τον ελληνικό λαό οδηγούν σε συγκάλυψη προσώπων που έχουν διαπράξει παράνομες ενέργειες που σχετίζονται και με το πολιτικό χρήμα. Το ίδιο δηλαδή που διέπραξε η κυβέρνηση Σαμαρά με την υπόθεση Παπακωνσταντίνου τον οποίο υπενθυμίζουμε ότι στήριξαν η ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ για υπουργό της κυβέρνησης Παπαδήμου.

Εμμένουμε στην πρότασή μας για σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τη λίστα Λαγκάρντ που διατυπώσαμε σήμερα το πρωί προκειμένου να τιμωρηθούν παραδειγματικά όσοι παρανόμησαν με τις πράξεις ή τις παραλείψεις τους στην υπόθεση αυτή. Επιμένουμε επίσης στην πρότασή μας για σύσταση προανακριτικής επιτροπής και για το Μνημόνιο.»

http://anexartitoi--ellines.blogspot.gr/2012/12/blog-post_30.html


Γράφει ο Χάρρυ Κλύνν
Υπάρχει, εν τοιαύτη περιπτώσει, έστω και ένας από τους μεγαλοσχήμονες του κόμματος των «σάπιων» που βύθισε την Ελλάδα στον οικονομικό όλεθρο και τους Έλληνες στην ατιμωτική φτώχεια, ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΑ ΕΧΕΙ ΑΡΠΑΞΕΙ; - βίντεο στην συνέχειαhttp://harryklynn.blogspot.gr/


Ο Πάσχος που ""ελέγχει"" την εξουσία!!!

Όταν ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου πήρε τη θέση του διευθυντή του ΠΑΣΟΚ (2003-2004), αλλά και όταν στη συνέχεια έγινε εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, η σύζυγος του δημοσιογράφου Πάσχου Μανδραβέλη, Σοφία, υπάλληλος του ΙΚΑ Κοζάνης, αποσπάστηκε στο ΠΑΣΟΚ και υπηρέτησε στο γραφείο του Παπακωνσταντίνου ως απολύτου εμπιστοσύνης.
Από τότε που έγινε υπουργός, υπήρξε ιδιαιτέρα του και στα δύο υπουργεία, Οικονομικών και ΥΠΕΧΩΔΕ, στα οποία τοποθετήθηκε.
Πηγή: Left.gr, Dexiextrem

Τα τρολ του left.gr
του Πάσχου Μανδραβέλη
Η σύζυγος ενός δημοσιογράφου δεν είναι του ανδρός της και δεν είναι του πατρός της, όπως έλεγε και ένα παλιό σύνθημα της αξιοπρεπούς αριστεράς.
Θυμάμαι παλιά την αριστερά με ήθος. Μαχόταν για τις ιδέες της αλλά δεν ασχολείτο με τα γυναικόπαιδα των πολιτικών της αντιπάλων, ή όσων -τέλος πάντων- θεωρούσε πολιτικούς της αντιπάλους. Με το νέο φρούτο των «κινημάτων», όπως αυτά αποτυπώθηκαν στην πολιτική ζωή μέσω ΣΥΡΙΖΑ, η αριστερά δεν έχασε μόνο τον ορθό λόγο. Έχασε και την αξιοπρέπειά της.

Με τα υπόλοιπα τρολ των social media αποφάσισα να μην ασχοληθώ. Είμαι υπέρ της ελευθερίας του λόγου αλλά όπως θα έλεγε ο Ηubert Η. Ηumphrey το δικαίωμα των διάφορων «ενημερωτικών» blogs να γράφουν, δεν συνεπάγεται και υποχρέωση μας να τα παίρνουμε στα σοβαρά.

Δεν ισχύει όμως το ίδιο όταν το ημιεπίσημο site του ΣΥΡΙΖΑ, ανακυκλώνει διάφορες αθλιότητες που κατά καιρούς εμφανίστηκαν στα κατακάθια του διαδικτύου. Έτσι, λοιπόν, στην πρώτη σελίδα της ηλεκτρονικής «Αυγής» έξω δεξιά και υπό την ρουμπρίκα «Τα νέα του Left.gr» διάβασα την πρωί, πρωί την «είδηση» που είχε τον τίτλο «Ιδιαιτέρα του Παπακωνσταντίνου; Έλα δεν το πιστεύω!».


Το κείμενο το left.gr «πληροφορούσε» τους απανταχού αριστερούς τα εξής: «Όταν ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου πήρε τη θέση του διευθυντή του ΠΑΣΟΚ (2003-2004), αλλά και όταν στη συνέχεια έγινε εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, η σύζυγος του δημοσιογράφου Πάσχου Μανδραβέλη, Σοφία, υπάλληλος του ΙΚΑ Κοζάνης, αποσπάστηκε στο ΠΑΣΟΚ και υπηρέτησε στο γραφείο του Παπακωνσταντίνου ως απολύτου εμπιστοσύνης. Από τότε που έγινε υπουργός, υπήρξε ιδιαιτέρα του και στα δύο υπουργεία, Οικονομικών και ΥΠΕΧΩΔΕ, στα οποία τοποθετήθηκε».

Κατ’ αρχήν να σημειώσουμε ότι ο όρος «ιδιαιτέρα», υπήρχε μεν στις παλιές ελληνικές ταινίες, αλλά δεν χρησιμοποιείται πλέον. Ο κ. Αλέξης Τσίπρας, για παράδειγμα, ή ο κ. Δημήτρης Στρατούλης έχουν συνεργάτες στα γραφεία τους αλλά δεν φαντάζομαι να έχουν «ιδιαιτέρες». Αλλά δυστυχώς αυτό συμβαίνει όταν αντλείς ειδήσεις από ακροδεξιά blogs. Πρώτα υιοθετείς την ορολογία, μετά τις έννοιες, κατόπιν τις αντιλήψεις και στο τέλος τις πρακτικές.

Δεύτερον «η σύζυγος του δημοσιογράφου Πάσχου Μανδραβέλη» (η οποία παρεμπιπτόντως και την περίοδο 2003-2004 παρέμενε υπάλληλος του ΙΚΑ Κοζάνης) δεν είναι του ανδρός της και δεν είναι του πατρός της, όπως έλεγε και ένα παλιό σύνθημα της αξιοπρεπούς αριστεράς. Είναι ο εαυτός της και κάνει τις επιλογές της. Εκτός αν οι σύντροφοι των κινημάτων υιοθετούν και τις διδαχές του Αποστόλου Παύλου: «Αι γυναίκες τοις ιδίοις ανδράσιν υποτάσσεσθε ως τω Κυριω, ότι ο ανήρ έστι κεφαλή της γυναικός... αλλ' ώσπερ η εκκλησία υποτάσσεται τω Χριστώ, ούτω και αι γυναίκες τοις ιδίοις ανδράσιν εν παντί» (Προς Εφεσίους 5.22) Αλλά είπαμε: πρώτα υιοθετείς τις «ειδήσεις» από τα ακροδεξιά blog, μετά την ορολογία, κατόπιν τις αντιλήψεις κ.λπ.

Δεν θα επεκταθώ στα 3/4 ψεύδους κι 1/4 αλήθειας που έχει το εν λόγω τρολάρισμα, διότι οι επιλογές μιας δημοσιου υπαλλήλου δεν είναι δουλειά ούτε του ανδρός της, ούτε του πατρός της, αλλά ούτε -φαντάζομαι- και του ΣΥΡΙΖΑ.

http://infognomonpolitics.blogspot.gr/2012/12/blog-post_8288.html#.UOEoNuRVTagΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ!
Γράφει ο Χάρρυ Κλύνν
Τον είχα ονομάσει Πάσχοντα Μανδραβέλη, λόγω του μίσους του στο προσφυγικό στοιχείο και της αρνητικής του θέσης έναντι της Ποντιακής Γενοκτονίας, αλλά ούτε που φανταζόμουν ότι το εν λόγω «μαντρόσκυλο» ήταν ένα θλιβερό κομμάτι του ξευτιλισμένου πασοκοπελατειακού κατεστημένου… Και όλα αυτά για μια κωλοθέση στην αυλή του μεγάλου πλαστογράφου… Ουστ ξευτιλόπραμα….

Διαβάστε (από τη sibila):
Πως λέμε δημοσιογράφος Υπηρεσίας… αλλά με περικεφαλαία!
Σχετικό: H σύζυγος του δημοσιογράφου της ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ & σκληρού μνημονιακού παπαγάλου Υπηρεσίας Πάσχου Μανδραβέλη, υπάλληλος του ΙΚΑ Κοζάνης, αποσπάστηκε στο ΠΑΣΟΚ και υπηρέτησε στο γραφείο του Παπακωνσταντίνου ως απολύτου εμπιστοσύνης… Ποιες άλλες σύζυγοι υπηρετούν σε κρίσιμες θέσεις & διαχρονικά υπηρετούν το σύστημα; Εκεί στο mega γνωρίζουν κάτι; Όλα έχουν μια εξήγηση απολύτως λογική σ’ αυτόν τον κόσμο…

Πρόσφορη καύσιμη ύλη για μια εκρηκτική πολιτική αντιπαράθεση εκτός και εντός της Βουλής αποτελούν τα ευρήματα της έρευνας των δύο οικονομικών εισαγγελέων για τη λίστα Λαγκάρντ (μετά την αντιπαραβολή του αρχικού και του τελικού αντιγράφου) τα οποία διαβιβάστηκαν στη Βουλή ως συμπληρωματικά της αρχικής δικογραφίας.Τα ευρήματα της έρευνας των δύο οικονομικών εισαγγελέων για τη λίστα Λαγκάρντ διαβιβάστηκαν στη Βουλή ως συμπληρωματικά της αρχικής δικογραφίας. Η εισαγγελική διαπίστωση ότι από την αυθεντική λίστα των καταθετών στην ελβετική τράπεζα HSBC αφαιρέθηκαν τα ονόματα συγγενικών προσώπων του Γιώργου Παπακωνσταντίνου καθιστά υπόλογο τον πρώην υπουργό, καθώς ήταν ο πρώτος που την παρέλαβε το 2010Με πλούσια βιογραφικά οι εξαδέρφες του Γ. Παπακωνσταντίνου, κόρες του εκλιπόντος πρώην υπουργού Μιχάλη Παπακωνταντίνου και σύζυγοι επιχειρηματιών, τα ονόματα των οποίων και των συζύγων τους σβήστηκαν από τη λίστα Λαγκάρντ.

Σύμφωνα με το ΒΗΜΑ, η κ. Ελένη Παπακωνσταντίνου, 54 χρόνων, είναι μέλος του Συμβουλίου Εμπειρογνωμόνων του Ταμείου Αποκρατικοποιήσεων (ΤΑΙΠΕΔ). Τη θέση αυτή κατέλαβε τον Φεβρουάριο 2012 αντικαθιστώντας το μέλος της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών. Σπούδασε νομικά στο London School of Economics και έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στο Harvard.Αφού πρώτα άσκησε για κάποιο διάστημα τη δικηγορία στη Νέα Υόρκη, στη συνέχεια επέστρεψε στην Αθήνα και μαζί με την αδερφή της Μαρίνα «κληρονόμησαν» το δικηγορικό γραφείο του πατέρα της.Η κυρία Ελένη Παπακωνσταντίνου έχει διατελέσει νομικός σύμβουλος μεγάλων εταιρειών, όπως της Toyota, Philip Morris/Παπαστράτος, Swarowski, μέλος του ΔΣ της KRAFT FOOD HELLAS, μέλος του ΔΣ της S&Β Βιομηχανικά Ορυκτά και μέλος του ΔΣ του ΕΛΙΑΜΕΠ.Εκτός όλων των άλλων δραστηριοτήτων της έχει προωθήσει δράσεις μη κυβερνητικών οργανώσεων, που είχαν σχέση και με την Παιδεία αλλά και την εξωτερική πολιτική. Μέσω αυτών των δράσεων γνώρισε και τον πρώην πρωθυπουργό Γιώργο Παπανδρέου.Παντρεύτηκε με τον Συμεών Σικιαρίδη, εξειδικευμένο νομικό στο δίκαιο της εξαγοράς και συγχώνευσης εταιριών.

Η αδελφή της Μαρίνα Παπακωνσταντίνου, 52 χρόνων, είναι επίσης δικηγόρος. Και αυτή έκανε μεταπτυχιακά σε βρετανικό πανεπιστήμιο. Σπούδασε στη Νομική Θράκης και παντρεύτηκε με τον πολιτικό μηχανικό Ανδρέα Ροσσώνη, ο οποίος δραστηριοποιείται στο χώρο των πολεμικών εξοπλισμών, καθώς εδώ και χρόνια αντιπροσωπεύει ιταλικά οπλικά συστήματα, κυρίως για το Πολεμικό Ναυτικό, κανόνια και βλήματα Oto Melara.Στην πάροδο των χρόνων αναπτύσσει φιλική σχέση με το Θόδωρο Ασημακόπουλο, παλιό επικοινωνιολόγο του Φώτη Κουβέλη και από το 2009 σύμβουλο του Γιώργου Παπανδρέου.

Σύμφωνα με το onalert.gr, ο Θ. Ασημακόπουλος αντιπροσωπεύει την Ιταλική αεροναυπηγική εταιρία ALLENIA. Την περίοδο του 2010 επί αναπληρωτού υπουργού Άμυνας Πάνου Μπεγλίτη και Γενικού Διευθυντή Εξοπλισμών Β. Βασιλάκου διεξάγονται σκληρές διαπραγματεύσεις μεταξύ της Ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας και της ΑLLENIA για την παραλαβή 12 ιταλικών μεταγωγικών αεροσκαφών C – 27 J που είχε παραγγείλει η Ελλάδα από το 2002. Τα συγκεκριμένα αεροσκάφη παρουσιάζουν διάφορα τεχνικά προβλήματα και η Ελληνική Πολεμική Αεροπορία αρνείται να τα παραλάβει. Ο Β. Βασιλάκος επιβάλει ρήτρες καθυστέρησης και το «ντουέτο» Ασημακόπουλου – Ροσόνη παρασκηνιακώς καταβάλλουν προσπάθειες για να μην πληρωθούν οι ρήτρες και να παραληφθούν τα αεροπλάνα από τα οποία πάντως σήμερα πετάει μόνον ένα!

Σε κάθε περίπτωση το 2010 και μετά την ανάληψη της εξουσίας από το ΠΑΣΟΚ, παρά την οικονομική κρίση, ο A. Ροσσόνης αναπτύσσει εντονότατη δραστηριότητα στο χώρο των εξοπλισμών.

Φέρεται να εμπλέκεται στο σκάνδαλο των υποβρυχίων Type 214, σε ότι αφορά την τελική φάση του (προμήθεια δύο επιπλέον Type 214 τον Σεπτέμβριο του 2010 και τροποποίηση της σύμβασης Neptune II) καθώς σύμφωνα με τα όσα αποκαλύπτει το defencenet.gr ο Α.Ρωσσώνης ήταν μέλος της ομάδας που προώθησε την αναθεώρηση της σύμβασης και εκεί που οι Γερμανοί ήταν να πληρώσουν ρήτρα εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ, πήραν μέσω του Ισκαντάρ Σάφα, Λιβανέζου ιδιοκτήτη του Σκαραμαγκά και φίλου του, μια ακόμα παραγγελία για δύο υποβρύχια!

Δηλαδή ενώ η Ελλάδα είχε μπει στο Μνημόνιο, όλοι οι εξοπλισμοί είχαν παγώσει, οι Γερμανοί της ThyssenKrupp Marine Systems ήθελαν να μας χαρίσουν δύο υποβρύχια για να κλείσει το θέμα των μιζών και της αποτυχίας του προγράμματος Neptune II , ο κ. Ρωσσώνης φέρεται να μεσολάβησε ώστε να εκταμιευθούν από το υπουργείο Οικονομικών και τον Γ. Παπακωνσταντίνου επιπλέον 480 εκατ. ευρώ για την αποπληρωμή μέρους του προγράμματος των υποβρυχίων...

ΠΗΓΕΣ: ΒΗΜΑ, ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ,onalert,defencenet


Για συνεκμετάλλευση του Αιγαίου μιλάει βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ

Ο Βουλευτής Ροδόπης Αϊχάν Καραγιουσούφ προτείνει “Κοινοπραξία Ελλάδος – Τουρκίας” για τους υδρογονάνθρακες του Αιγαίου με την δικαιολογία ότι θα είναι πράξη αντίστασης, προς Ευρώπη και Αμερική Το παραμυθάκι του κακού λύκου με την Κοκκινοσκουφίτσα ακολουθεί ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στη Ροδόπη Αϊχάν Καραγιουσούφ, στην προσπάθειά του να προωθήσει τα συμφέροντα της πατρίδας του, αν και το ποια είναι αυτή δεν έχει εξακριβωθεί πλήρως...Όπως δεν έχει εξακριβωθεί αν οι θέσεις του κ. Καραγιουσούφ είναι σε γνώση του αρχηγού του, τώρα που ετοιμάζεται να ανεβεί στην εξουσία.Ο ίδιος εκφράζει πάντως, τον διακαή του πόθο για συνεργασία μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, χρησιμοποιώντας προσεκτικά τον λόγο του και αποδεικνύοντας με τον τρόπο που εκφράζεται, αν μη τι άλλο, ότι γνωρίζει να χειρίζεται άριστα την ελληνική γλώσσα...

Στον ρόλο του «κακού λύκου» βάζει ο βουλευτής την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Αμερική και στον ρόλο της «Κοκκινοσκουφίτσας» την Ελλάδα και την Τουρκία.Σε πρόσφατες δηλώσεις στον τοπικό Τύπο, ο βουλευτής Ροδόπης του ΣΥΡΙΖΑ προτείνει τη συνεκμετάλλευση του ορυκτού πλούτου στο Αιγαίο από την Ελλάδα και την Τουρκία, χαρακτηρίζοντας, ούτε λίγο ούτε πολύ, αυτήν την εξέλιξη ως πράξη αντίστασης εναντίον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Αμερικής που εκμεταλλεύονται όλα αυτά τα χρόνια κυρίως την Ελλάδα, όπως είπε.

Ο κ. Καραγιουσούφ, τονίζει μεταξύ των άλλων.«Το Αιγαίο ελληνικό πέλαγος είναι, εντάξει μέχρι εκεί.
Αλλά από τη στιγμή που η Ελλάδα αδυνατεί να αξιοποιήσει τον ορυκτό πλούτο του Αιγαίου, θα μπορούσε να έρθει σε συνεργασία, έτσι ώστε να μπορεί να έχει δικαιώματα και στην Προποντίδα και μέσα στην Τουρκία.
Θα μπορούσε να γίνει μια κοινοπραξία Ελλάδας-Τουρκίας».
Έλλη Μυτακίδου
***
Σημείωση Ε.Θ.:
Άραγε ο Βουλευτής Ροδόπης του ΣΥΡΙΖΑ, εκφράζει απόψεις του κόμματός του, ή προωθεί τις πάγιες θέσεις της Τουρκίας;
Μήπως πρέπει να εντάξουμε και εδώ τον πόλεμο κατά της εξόρυξης Χρυσού στην Θράκη, για να γίνει συνεκμετάλλευση με την Τουρκία;

http://www.elthraki.gr/details.php?id=5752


Oι βάρβαροι γενοκτόνοι Τούρκοι, συνεχίζουν με τις μαριονέτες-πράκτορές τους να χτυπούν την Ελλάδα. Η Σαμπιχά Σουλεϊμάν τους ξεσκεπάζει στον ΟΗΕ!

Νέα μετωπική επίθεση εναντίον της Ελλάδας από όργανα του Τουρκικού Προξενείου Κομοτηνής σε σύνοδο του ΟΗΕ στη Γενεύη, με τα μέλη της ελληνικής αντιπροσωπείας όμως αυτή τη φορά να αντιδρούν αποτελεσματικά. Ξεχώρισε ανάμεσά τους μια μουσουλμάνα από την Ξάνθη, η Σαμπιχά Σουλεϊμάν, που η συγκλονιστική της μαρτυρία αποστόμωσε τους τουρκοπράκτορες…

Την ώρα που ο λαός της Θράκης κοιμάται – ως επί το πλείστον – τον μακάριο ύπνο της…ηλιθιότητας και που ακόμη και οι ντόπιοι δεσποτάδες διαγωνίζονται, όπως με βαθιά θλίψη παρατηρούμε, για το ποιος θα πλειοδοτήσει σε κολακείες προς τον επίσημο εκπρόσωπο της «φίλης» Τουρκίας, τα μίσθαρνα όργανα της εν λόγω…φίλης συνεχίζουν πάντα τον υπονομευτικό αγώνα τους ενάντια στην Ελλάδα τόσο στο εσωτερικό, όσο και στον διεθνή χώρο. Προ ημερών σας γράφαμε στο «Προξενείο-Στοπ» για τη γελοία εκείνη οπερέτα που έστησε στις Βρυξέλλες το τούρκικο ΥΠΕΞ με τα εν Θράκη πρακτορίδια και 3-4 πουλημένα σούργελα που παριστάνουν τους εξ Εσπερίας ευρωβουευτές και αγωνιστές των…ανθρωπίνων δικαιωμάτων! Ε, την ίδια περίπου εποχή είχαμε και άλλη μία τέτοια επίθεση κατά της χώρας μας, αυτή τη φορά στο 5ο Συνέδριο του ΟΗΕ για τις Μειονότητες, που διοργανώθηκε στη Γενεύη στα τέλη Νοεμβρίου και στο οποίο, όπως μας ενημερώνει το δελτίο τύπου που εξέδωσε (στα τούρκικα εννοείται) ο πεμπτοφαλαγγίτικος «Σύλλογος Επιστημόνων Μειονότητας Δυτικής Θράκης», «την τουρκική μειονότητα της Δυτικής Θράκης εκπροσώπησαν το μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων και Γενική Διευθύντρια της «Πολιτιστικής Εκπαιδευτικής Εταιρίας Μειονότητας Δυτικής Θράκης» (ΠΕΚΕΜ) Περβίν Χαϊρουλλάχ, το μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Δρ. Αλή Χουσεΐνογλου, η υπεύθυνη Διεθνών Σχέσεων της «Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Τούρκων Δυτικής Θράκης» (ABTTF) Μελέκ Κίρματζι και ο Ναζήφ Ταχσίν (σ.σ. τους βλέπετε μαζί στην 1η αλλά και τη 2η φωτογραφία). Κατά τη διάρκεια του διήμερου αυτού φόρουμ, οι εκπρόσωποι της τουρκικής μειονότητας της Δυτικής Θράκης περιέγραψαν τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που υφίσταται η μειονότητα σε διάφορους τομείς».

Η επίθεση των τουρκοπρακτόρων
Και για να μην τα πολυλογούμε, η μεν Κίρματζι επικεντρώθηκε στο δικαίωμα αυτοπροσδιορισμού της μειονότητας, τονίζοντας ότι αυτό δεν γίνεται σεβαστό στην Ελλάδα, ενώ ο Χουσεΐνογλου κατηγόρησε τη χώρα μας ότι δεν επιτρέπει στη μειονότητα να τελεί απρόσκοπτα τα θρησκευτικά της καθήκοντα, αλλά ούτε και θέτει τις αναγκαίες προϋποθέσεις, ώστε τα μέλη της να μορφώνονται στη μητρική τους γλώσσα, που είναι η τουρκική. Όσο για τη γνωστή μας…Κομοτηναία συμπολίτισσα Περβίν Χαϊρουλλάχ(μόνιμη κατήγορο της Ελλάδας στο εξωτερικό), αυτή αποδέχθηκε δύο μόνο εξελίξεις που μπορούν να χαρακτηρισθούν θετικές, δηλαδή το χρηματοδοτούμενο από ευρωπαϊκές επιχορηγήσεις «Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Μουσουλμανοπαίδων» (σ.σ. η αρχιπρακτοράντζα Χαϊρουλλάχ υπέρ της…Φραγκουδάκη – ήτοι, πες μου τον φίλο σου…), αλλά και την ποσόστωση του 0,5% για την είσοδο των μαθητών στην ανώτατη εκπαίδευση, ενώ στη συνέχεια δήλωσε ότι η μειονότητα έχει επί μακρόν υποστεί περιορισμούς στα ανθρώπινα και μειονοτικά της δικαιώματα, ενώ τα κυριότερα προβλήματα που αντιμετώπισε τη χρονιά του 2012, αφορούσαν στους τομείς της έκφρασης της εθνικής τους ταυτότητας, της ελευθερίας του συνεταιρίζεσθαι, στα προβλήματα όσων απώλεσαν την ιθαγένειά τους, στην εκπαίδευση, στα θρησκευτικά ζητήματα και στο θέμα των βακουφίων, κατάσταση η οποία αντίκειται στα άρθρα 1,2,4 και 6 της διακήρυξης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων που ανήκουν σε Εθνικές, Εθνοτικές, Θρησκευτικές και Γλωσσικές μειονότητες. Με βάση τα παραπάνω, όπως υποστήριξε, οι Έλληνες αξιωματούχοι αρνούνται επίμονα να αναγνωρίσουν επίσημα την εθνική τουρκική ταυτότητα της μειονότητας, ενώ ακόμη και μετά από την είσοδο της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, διέταξαν το κλείσιμο των ιστορικών τουρκικών συλλόγων.

 Τόνισε μάλιστα ότι ενώ ένα άτομο μπορεί να προσδιορίσει εαυτόν ως Τούρκο, δεν επιτρέπεται η ίδρυση συλλόγου από τρία άτομα που αυτοπροσδιορίζονται ως Τούρκοι. Κλείνοντας δήλωσε ότι τρανταχτό παράδειγμα της μη αναγνώρισης της εθνικής ταυτότητας στη Δυτική Θράκη είναι και το άρθρο 19 του Κώδικα Ιθαγένειας, με βάση το οποίο 60 χιλιάδες μουσουλμάνοι Τούρκοι απώλεσαν ακουσίως και χωρίς πρότερη ενημέρωση την ελληνική τους ιθαγένεια, κατά τη διάρκεια των 45 ετών που ίσχυε το εν λόγω άρθρο. Η Χαϊρουλλάχ έκλεισε την ομιλία της κάνοντας συστάσεις στην Ελλάδα σχετικά με την εφαρμογή των προβλεπόμενων της συνθήκης της Λοζάνης του 1923, της διακήρυξης των Ηνωμένων Εθνών του 1992 και των λοιπών συμβάσεων για τα ανθρώπινα και τα μειονοτικά δικαιώματα.

Η ελληνική αντίδραση
Απέναντι σε όλα αυτά όμως, αυτή τη φορά υπήρξε και ελληνική αντίδραση. Η ελληνική αντιπροσωπεία στην πρώτη της τοποθέτηση ανέφερε τα θετικά βήματα που πραγματοποιήθηκαν στη Θράκη όσον αφορά τη μειονότητα, όπως η προαναφερθείσα ποσόστωση για την ανώτατη εκπαίδευση, ο τριπλασιασμός των παιδιών της μειονότητας που συνεχίζουν τη φοίτησή τους στα δημόσια σχολεία, η συμπερίληψη των τουρκικών στη διδακτέα ύλη, ως επιλεγόμενου μαθήματος, η ποσόστωση του 0,5% όσον αφορά τους διορισμούς στον δημόσιο τομέα, η ίδρυση μεικτών συμβουλίων νεολαίας από χριστιανούς και μουσουλμάνους, κλπ. Επιπλέον αναφέρθηκε στην υποστήριξη την οποία λαμβάνουν τα ιεροσπουδαστήρια, ενώ στη δευτερολογία της πρόσθεσε ότι μία από τις προτεραιότητες της Ελλάδας αποτελεί η βελτίωση της κατάστασης της μειονότητας των Ρομά, οι οποίοι δεν προσδιορίζονται ως μειονότητα αλλά ως μειονεκτούσα κοινωνία καθώς οι συνθήκες διαβίωσης τους είναι πραγματικά πολύ άσχημες.

Ανέφερε ακόμη ότι έχουν πραγματοποιηθεί θετικά βήματα όσον αφορά στα δικαιώματα των γυναικών, πράγμα που οι εκπρόσωποι των ΜΚΟ της μειονότητας δεν το ανέφεραν, όπως και το ότι οι μουσουλμάνες δεν καταπιέζονται από το κράτος αλλά από τις προκαταλήψεις της μουσουλμανικής κοινωνίας. Τονίστηκε επίσης ότι έχουν γίνει σημαντικά βήματα για τη συνέχιση της φοίτησης των κοριτσιών της μουσουλμανικής μειονότητας στο σχολείο, βήματα που θα συνεχιστούν και στο μέλλον, ενώ όσον αφορά το θέμα της εκλογής μουφτήδων, υποστηρίχθηκε ότι οι μουφτήδες στην Ελλάδα, πέραν από θρησκευτικοί ηγέτες έχουν και δικαιοδοτικές αρμοδιότητες και σε καμία χώρα δεν εκλέγονται οι ηγέτες που έχουν και θρησκευτικές και δικαιοδοτικές αρμοδιότητες. Όσο για τους ψευδομουφτήδες στην Ελλάδα, αυτοί εκλέγονται από θεολόγους της μουσουλμανικής μειονότητας με καθ’ όλα αδιαφανή τρόπο.

Η γενναία μαρτυρία της Σαμπιχά
Εκείνο πάντως που αξίζει κυρίως να σημειώσουμε είναι το ότι ανάμεσα στις τοποθετήσεις της ελληνικής πλευράς, την παράσταση αναμφίβολα έκλεψε η συγκλονιστική μαρτυρία μίας Μουσουλμάνας Τσιγγάνας από τη Θράκη. Πρόκειται για τη Σαμπιχά Σουλεϊμάν(3η και 4η φωτογραφία), πρόεδρο του συλλόγου Γυναικών Δροσερού Ξάνθης «Η Ελπίδα», γνωστή και από παλαιότερη βράβευσή της από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Η Σαμπιχά, που συνεχίζει τον δικό της αγώνα και στις σημερινές τραγικές συνθήκες, είπε:«Ονομάζομαι Σαμπιχά Σουλεϊμάν, είμαι Μουσουλμάνα Ρομά από την Ξάνθη (στην Ελλάδα) και πρόεδρος του Συλλόγου Γυναικών Δροσερού «Η Ελπίδα». Ζητώ συγνώμη που δεν μπορώ να μιλήσω απ’ ευθείας σε κάποια από τις γλώσσες που χρησιμοποιούνται στο συνέδριο αλλά δεν τις έμαθα ποτέ. Η μητρική μου γλώσσα είναι ρομανί, η γλώσσα των Τσιγγάνων. Πάρα ταύτα επειδή είμαι μουσουλμάνα της Θράκης υποχρεώθηκα να πάω σε σχολείο όπου διδάχθηκα μια Τρίτη γλώσσα, τα τούρκικα. Αυτό κάνουν κάθε χρόνο εκατοντάδες έλληνες πολίτες μουσουλμάνοι Ρομά με αποτέλεσμα να αισθανόμαστε σήμερα μειονότητα εντός της μειονότητας.

Το ίδιο συναίσθημα της μειονότητας μέσα στη μειονότητα το αισθανόμαστε σε κάθε βήμα μας μέσα στην κοινωνία. Οι μουσουλμάνοι τουρκικής καταγωγής προσπαθούν να μας επιβάλλουν εκτός από τη γλώσσα τους και την ταυτότητά τους. Ξοδεύουν πολλά λεφτά για να χτίσουν τζαμιά μέσα στους οικισμούς μας. Μας λένε ότι οι Τσιγγάνοι πεθαίνουν νέοι επειδή δεν είναι καλοί Τούρκοι και πιστοί μουσουλμάνοι. Εμείς, όμως ξέρουμε ότι αυτό που χρειαζόμαστε είναι περισσότερα σχολεία και νοσοκομεία όχι τζαμιά που άλλωστε η Θράκη έχει πολλά. Εδώ και χρόνια επιμένουν να φτιάξουν σωματεία και να τα ονομάσουν «τουρκικά». Στη συνέχεια προσπαθούν να μας γράψουν σε αυτά τα σωματεία για να μας υποχρεώσουν κι εμάς να πούμε ότι είμαστε Τούρκοι. Πριν μερικά χρόνια το ελληνικό κράτος όρισε να πηγαίνουμε υποχρεωτικά σε νηπιαγωγεία. Οι τουρκικής καταγωγής Μουσουλμάνοι έφτιαξαν δικά τους νηπιαγωγεία όπου διδάσκονται μόνον τουρκικά. Μας πιέζουν να γραφτούμε σε αυτά τα νηπιαγωγεία. Θέλουμε να έχουμε καλή εκπαίδευση στη γλώσσα του κράτους που ζούμε. Το κράτος δεν κάνει αρκετά. Θέλουμε περισσότερα δημόσια σχολεία. Θέλουμε να μας προστατεύει επειδή είμαστε μουσουλμάνες γυναίκες με δικαιώματα που παραβιάζονται διαρκώς από ανθρώπους που νομίζουν ότι είναι δικαίωμά τους να φέρονται άσχημα στις γυναίκες τους.

Περιμένουμε την πραγματική βοήθεια από το ελληνικό κράτος. Η Διακήρυξη του ΟΗΕ για τις μειονότητες λέει ότι πρέπει να γίνεται σεβαστή η ιδιαίτερη ταυτότητα και ο πολιτισμός μας. Αυτό δεν ισχύει μόνον για το κράτος στο οποίο ζούμε αλλά και για τους μειονοτικούς συμπολίτες μας. Οι τελευταίοι προσπαθούν να μας επιβάλλουν την τουρκική ταυτότητα αντί της δικής μας ταυτότητας των Ρομά. Δεν θέλουμε να αλλάξουμε τη δική μας ταυτότητα με μία άλλη. Θέλουμε να μας αφήσουν ήσυχους και να μην παίζουν πολιτικά παιχνίδια εις βάρος μας».

Θερμά συγχαρητήρια στη Σαμπιχά, που συνεχίζει τον άνισο αγώνα της, απέναντι και στα σχέδια της Τουρκίας, αλλά και στην επίσημη ελληνική ανυπαρξία στη Θράκη! Και όπως αντιλαμβάνεστε βέβαια το να παίρνουν τα όργανα της Τουρκίας τέτοιες αποστομωτικές απαντήσεις στα διεθνή φόρα και ειδικά μάλιστα από μουσουλμάνους της Θράκης, έχει πραγματικά τεράστια σημασία…

http://infognomonpolitics.blogspot.gr/2012/12/o_30.html#.UOEkc-RVTah


ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ*

Οι εκτιμήσεις για την ύπαρξη τεράστιων ποσοτήτων υδρογονανθράκων στην Ελλάδα όταν πλασάρονται κατάλληλα την κατάλληλη εποχή μπορούν να εκτινάξουν στα ύψη χρηματιστηριακές τιμές εταιριών, τραπεζών και παραγωγών προϊόντων.Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας υπάρχουν πετρώματα και δομές που μπορούν να φιλοξενούν υγρούς ή και αέριους υδρογονάνθρακες.
Τόσο επιστημονικές έρευνες όσο και επιφανειακές αναβλύσεις πίσσας ή φυσικού αερίου αλλά και γεωτρητικά δεδομένα ενισχύουν αυτήν την άποψη.
Η αναζήτηση υδρογονανθράκων στην Ελλάδα, πρακτικά, έχει ξεκινήσει από τις αρχές του εικοστού αιώνα. Με αυτήν έχουν ενδιαφερθεί κατά καιρούς πολλές και μάλιστα μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες (BP, Esso, Texaco, Chevron κ.α.).
Από τη δεκαετία του χίλια εννιακόσια εξήντα και μετά, έχουν γίνει πάμπολλες γεωλογικές μελέτες τόσο από Έλληνες και όσο και από ξένους επιστήμονες. Οι μελέτες αυτές έχουν προσφέρει ιδιαίτερα χρήσιμες πληροφορίες για: α) τα γεωπεριβάλλοντα και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες στο απώτερο παρελθόν δημιουργήθηκαν υδρογονάνθρακες, β) τα μητρικά πετρώματα που συνδέονται με τη δημιουργία των υδρογονανθράκων, γ) τα πετρώματα-ταμιευτήρες στα οποία έχουν μεταναστεύσει, μετά τη δημιουργία τους, οι υδρογονάνθρακες, δ) τις γεωλογικές δομές - "παγίδες" που έχουν δημιουργηθεί κατά τη γεωλογική εξέλιξη της Ελλάδας και που επιτρέπουν τη συσσώρευση - φυλάκιση των υδρογονανθράκων σε συγκεκριμένες θέσεις μέσα στις "στοίβες" των πετρωμάτων, και ε) για τα πετρώματα που καλύπτουν αυτές τις δομές, και δεν επιτρέπουν τη διαφυγή ή την οξείδωση των υδρογονανθράκων.

Οι περισσότερες των γεωλογικών ερευνών συνοδεύτηκαν από ειδικές γεωφυσικές μελέτες, δηλαδή από ειδικές σεισμικές τομές που θα μπορούσαμε να τις προσομοιάσουμε με τις σημερινές ακτινογραφίες θώρακα ή αξονικές τομογραφίες, από την ερμηνεία των οποίων, εντοπίζονται, όχι πάντα με επιτυχία, συγκεκριμένες γεωλογικές δομές και ακολουθίες πετρωμάτων, στις οποίες θα μπορούσαν να έχουν συσσωρευτεί υγροί ή και αέριοι υδρογονάνθρακες.

Έτσι, με τη βοήθεια των προηγούμενων πολυάριθμων γεωλογικών ερευνών και την ερμηνεία πολυάριθμων σεισμικών τομών που έχουν γίνει κατά μήκος 73.000 περίπου χιλιομέτρων, εντοπίστηκαν σε διάφορες περιοχές του ελλαδικού χώρου πετρελαιοπιθανές περιοχές. Σ’ αυτές τις περιοχές έχουν γίνει πάνω από 110 γεωτρήσεις (άλλες στην ξηρά και άλλες στη θάλασσα, βάθους ολίγων εκατοντάδων μέτρων έως και 5,494m), προκειμένου να διαπιστωθεί εάν πράγματι σ' αυτές τις περιοχές υπάρχουν υδρογονάνθρακες.

Το τελικό αποτέλεσμα των παραπάνω ερευνών ήταν η ανακάλυψη των πρώτων εκμεταλλεύσιμων κοιτασμάτων στη θαλάσσια περιοχή της Θάσου - κοίτασμα πετρελαίου Πρίνος και κοίτασμα φυσικού αερίου Ν. Καβάλας - από την OCEANIC (1971-1974), η ανακάλυψη του κοιτάσματος πετρελαίου στη θαλάσσια περιοχή του Κατάκολου (1981) (Δ. Πελοπόννησος), του κοιτάσματος φυσικού αερίου στην Επανομή Θεσσαλονίκης (1989), καθώς και συγκεντρώσεων, σε διάφορες περιοχές, βιογενούς αερίου. Ταυτόχρονα δημιουργήθηκε ένα πλούσιο και εκτεταμένο αρχείο δεδομένων το οποίο όμως, μετά την ιδιωτικοποίηση της Δημόσιας Επιχείρησης Πετρελαίων (ΔΕΠ-ΕΚΥ, θυγατρική της ΔΕΠ Α.Ε.) και την αλλαγή της μετοχικής σύνθεσης των Ελληνικών Πετρελαίων (ΕΛΠΕ), πέρασε στα χέρια συμφερόντων του Ομίλου Λάτση, για να επιστρέψει πάλι, το 2007, στο Ελληνικό Δημόσιο, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την αξιοποίηση και τη διαχείριση του πολύτιμου αυτού υλικού.

Ποιο είναι τελικά το πετρελαϊκό δυναμικό της χώρας μας; Υπάρχουν κοιτάσματα (δηλαδή εκμεταλλεύσιμα αποθέματα) υδρογονανθράκων στην Ελλάδα και πού; Πόσα είναι τα αποθέματα αυτά;

Σ' αυτά τα ερωτήματα θα προσπαθήσω να απαντήσω έμμεσα στη συνέχεια.
Τις τελευταίες εβδομάδες, πολλά από τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας, προσπαθούν να δημιουργήσουν ένα κλίμα ευφορίας, μεταδίδοντας και αναπαράγοντας πληροφορίες από απόρρητη έκθεση των κ.κ. Αντώνη Φώσκολου, Ηλία Κονοφάγου και του Γάλλου γεωφυσικού Alain Bruneton που έχει στα χέρια της η κυβέρνηση, σύμφωνα με την οποία η Ελλάδα έχει τεράστια αποθέματα φυσικού αερίου (3,5 τρισ. κυβικών μέτρων!!!) και υγρών υδρογονανθράκων, ιδιαίτερα νότια και νοτιοανατολικά της Κρήτης. Οι ποσότητες και η αξία τους μας αφήνουν κατάπληκτους, όπως κατάπληκτους μας αφήνει και μια έκθεση της Deutsche Bank που και αυτή, για τους δικούς της λόγους, αναφέρθηκε με τη σειρά της στα τεράστια αποθέματα υδρογονανθράκων της Ελλάδας.
Δεν έχω στα χέρια μου την απόρρητη έκθεση κι έτσι δεν μπορώ να αξιολογήσω τα στοιχεία και τα επιστημονικά δεδομένα στα οποία στηρίζουν τις εκτιμήσεις τους και τους υπολογισμούς τους οι παραπάνω επιστήμονες.

Μπορώ όμως με σιγουριά να πω ότι είναι υπερεκτιμημένες οι ποσότητες αυτές. Μπορώ επίσης να πω ότι οι εκτιμήσεις τους δεν προέρχονται από δικές τους ολοκληρωμένες γεωλογικές, γεωφυσικές, γεωτρητικές έρευνες.

Τον Μάρτιο του 2012 δημοσιεύτηκε στο www.pytheas.net εργασία των τριών επιστημόνων με τίτλο: Cretan gas fields - A new perspective for Greece’s hydrocarbon resources. Ο τίτλος της εργασίας τους αποδίδεται από τους ίδιους στα ελληνικά ως: «Οι συγκλίνουσες λιθοσφαιρικές πλάκες και η ταυτόχρονη ύπαρξη πρισμάτων προσαύξησης και λασποηφαιστείων στη Μεσογειακή ράχη ως δείκτες ύπαρξης κοιτασμάτων υδρογονανθράκων στην παράκτια Νότια Κρήτη. Νέες προοπτικές εντοπισμού κοιτασμάτων υδρογονανθράκων στην Ελλάδα». Στην εργασία αυτή παρουσιάζονται αποτελέσματα άλλων επιστημών γεωλόγων και γεωφυσικών σχετικών με τη γεωλογική δομή περιοχών του ελλαδικού χώρου, και συγκρίνοντας τις περιοχές αυτές με ανάλογες περιοχές στη Μεσόγειο ή στον κόσμο στις οποίες έχουν βρεθεί φυσικό αέριο και πετρέλαιο, πιθανολογούν την ύπαρξη υδρογονανθράκων και στην Ελλάδα.

Πιο συγκεκριμένα, στα συμπεράσματά τους, που αυτά θα πρέπει να είναι και τα συμπεράσματα στα οποία στηρίζεται η απόρρητη έκθεσή τους, αναφέρουν: «Η νορβηγική εταιρία γεωφυσικών ερευνών Petroleum Geo-Services (σύμπτωση, είναι η ίδια εταιρεία που διεξαγάγει αυτές τις ημέρες γεωφυσική έρευνα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο θαλάσσιο χώρο νότια της Κρήτης!!), με βάση τις μελέτες που έχουν γίνει νότια της Κρήτης, εν αγνοία των ελληνικών κυβερνήσεων, διαπίστωσε από την εμπειρία της με τις μελέτες που έκανε στην Ανατολική Μεσόγειο ότι υπάρχουν τεράστιες γεωλογικές ομοιότητες με τη λεκάνη της Λεβαντίνης (ΑΟΖ Κύπρου, Ισραήλ, Συρίας και Λιβάνου) η οποία θεωρείται από τη Γεωλογική υπηρεσία των ΗΠΑ (USGS) ότι έχει τουλάχιστον 3,45 τρισ. κυβικά μέτρα φυσικού αερίου και 1,7 δισ. βαρέλια αργού πετρελαίου. Άρα επιβάλλεται η έρευνα για τον εντοπισμό κοιτασμάτων υδρογονανθράκων νοτίως της Κρήτης».

Άρα τα συμπεράσματά τους βασίζονται στην εμπειρία της νορβηγικής εταιρείας και τις θεωρήσεις της Γεωλογικής εταιρείας των ΗΠΑ!!! Και ενώ λέγουν ότι «επιβάλλεται η έρευνα για τον εντοπισμό κοιτασμάτων υδρογονανθράκων νοτίως της Κρήτης», το ξεχνούν αυτό και αρχίζουν τον χορό των αριθμών. Κι έτσι ξαφνικά γίναμε, Ελντοράντο!!!Βέβαια, η γεωλογική δομή της περιοχής νότια της Κρήτης δεν έχει καμιά ομοιότητα με αυτήν της Λεβαντίνης στην Ανατολική Μεσόγειο, αλλά αυτά είναι ψιλά γράμματα.Επισημαίνω επίσης ότι άλλο πράγμα οι εκτιμήσεις κι άλλο πράγμα η βεβαιότητα. Οι εκτιμήσεις μπορούν να ενθαρρύνουν τις παραπέρα έρευνες, ή να εκτινάξουν στα ύψη τις
 χρηματιστηριακές τιμές εταιρειών, τραπεζών, παραγώγων και προϊόντων, όταν οι εκτιμήσεις αυτές αρχίζουν να πλασάρονται κατάλληλα την κατάλληλη εποχή!

Η βεβαιότητα επιτυγχάνεται από τη στιγμή που έχουν ολοκληρωθεί οι έρευνες, έχει οριοθετηθεί το κοίτασμα, (που σημαίνει ότι ξέρουμε τις διαστάσεις του, άρα ξέρουμε τον όγκο του), ξέρουμε το πορώδες και τη διαπερατότητα των σχηματισμών που φιλοξενούν τους υδρογονάνθρακες, (άρα ξέρουμε την ποσότητά τους), ξέρουμε την ποιότητά τους, ξέρουμε, για τις υποθαλάσσιες περιοχές, το βάθος της θάλασσας και σε τι βάθος βρίσκεται το κοίτασμα. Όλα αυτά προϋποθέτουν εκτέλεση ερευνητικών γεωτρήσεων και γεωχημικών αναλύσεων. Και θα πρέπει να μην ξεχνάμε ότι στατιστικά μία στις δεκαπέντε γεωτρήσεις είναι επιτυχημένες!Εάν λοιπόν όλα τα παραπάνω είναι γνωστά τότε όλα αυτά σε συνδυασμό με την εκτίμηση του κόστους ανόρυξης, του κόστους μεταφοράς και των τρεχουσών τιμών οδηγούν στην εκμεταλλευσιμότητα ή όχι μιας συγκέντρωσης υδρογονανθράκων. Όταν η συγκέντρωση αυτή κρίνεται οικονομικά εκμεταλλεύσιμη, τότε πια μιλάμε για κοίτασμα υδρογονανθράκων.

Πιο ρεαλιστικά νομίζω ότι είναι τα συμπεράσματα των δυο ερευνητών των ΕΛΠΕ κ.κ. Ζαφειρόπουλου και Μαρνέλη, όπως αυτά παρουσιάστηκαν σε ημερίδα που οργάνωσε για τους υδρογονάνθρακες το Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδας το καλοκαίρι του 2011. Οι δύο επιστήμονες καταλήγουν στα παρακάτω.
«Υπάρχουν αυξημένες πιθανότητες για εντοπισμό κοιτασμάτων Υδρογονανθράκων:
α) Στα νερά του Β. Ιονίου καθώς και σε λεκάνες του κεντρικού και Ν. Ιονίου.
β) Σε βαθείς στόχους στην Ήπειρο που δεν έχουν διατρηθεί μέχρι σήμερα .
γ) Στη λεκάνη Θερμαϊκού -Θεσσαλονίκης και σε περιοχές του Βορείου Αιγαίου.
Οι περιοχές Αιτωλοακαρνανίας και Β.Δ. Πελοποννήσου μπορούν ν’ αναβαθμιστούν εάν επιβεβαιωθούν οι βαθείς στόχοι στην Ήπειρο και το Β. Ιόνιο.
Υπάρχουν πιθανότητες για εντοπισμό κοιτασμάτων Υδρογονανθράκων και στις περιοχές Γρεβενών και Έβρου - Ορεστιάδας.

Οι περιοχές της Ελληνικής τάφρου και της Μεσογειακής Ράχης (δηλ. οι περιοχές νότια της Κρήτης), παραμένουν πρακτικά άγνωστες, παρουσιάζουν δυνητικό ενδιαφέρον αλλά χρειάζεται περαιτέρω μελέτη και έρευνα. Δεν είναι δυνατόν να εντοπιστούν στόχοι και να χαρτογραφηθούν περιοχές άμεσου ενδιαφέροντος με τα υπάρχοντα σεισμικά δεδομένα».

Νομίζω ότι στο πλαίσιο των παραπάνω συμπερασμάτων καλά κάνουμε ως πολιτεία και ξεκινάμε πάλι την έρευνα για την αναζήτηση υδρογονανθράκων. Βέβαια θα πρέπει να αναρωτηθούμε γιατί οι έρευνες είχαν σταματήσει για δέκα τουλάχιστον χρόνια. Μα αυτό είναι μια άλλη ιστορία στην οποία θα μπορούσε να μπλέξει κανείς μεγάλα οικονομικά συμφέροντα, την άφιξη του ρώσικου φυσικού αερίου και της διάθεσής του στην Ελλάδα, τους αγωγούς μεταφοράς του φυσικού αερίου, το λαθρεμπόριο του πετρελαίου κι άλλα, ενδεχομένως, πολλά.

Καλά κάνουμε λοιπόν και ξεκινάμε με την εκτέλεση νέων γεωφυσικών μελετών. Ξεκινάμε σχεδόν πάλι από την αρχή, έχουμε όμως μαζί μας όλη τη γνώση και την εμπειρία από τις προηγούμενες έρευνες και μελέτες. Τέτοιες γεωφυσικές μελέτες, και πιο συγκεκριμένα σεισμικές τομές κατά μήκος συγκεκριμένων διαδρομών, εκτελεί τούτες τις μέρες στο Ιόνιο πέλαγος και νότια της Κρήτης η νορβηγική εταιρεία Petroleum Geo-Services (PGS), με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, σε μια εκ νέου προσπάθεια καλύτερης διερεύνησης περιοχών που έχουν ήδη διερευνηθεί ή που τα διαθέσιμα στοιχεία είναι ανεπαρκή, ελάχιστα ή αμφιβόλου αξιοπιστίας.

Δεν υπάρχει λοιπόν καμιά αμφιβολία ότι οι έρευνες θα πρέπει να συνεχιστούν. Να συνεχιστούν όμως κατά τρόπο που θα εξυπηρετείται και θα διασφαλίζεται το δημόσιο συμφέρον.

Τι συμβαίνει όμως σήμερα;
Η νορβηγική εταιρεία έχει ξεκινήσει τις έρευνές της χωρίς να γνωρίζουμε τις συμβατικές της υποχρεώσεις, ούτε ποια θα είναι τα οφέλη της Ελλάδας από την πώληση των συλλεγόμενων δεδομένων, από την εταιρεία, ούτε πως θα γίνει η διάθεση αυτών των δεδομένων. Δεν ξέρουμε ουσιαστικά εάν έχει υπογραφεί σύμβαση ανάμεσα στη νορβηγική εταιρεία και το Δημόσιο, παρά το γεγονός ότι έχουν περάσει πάνω από είκοσι ημέρες από τότε που ζητήσαμε να κατατεθεί η σύμβαση στη Βουλή.

Από την άλλη μεριά, η κυβέρνηση υποταγμένη στις μνημονιακές της δεσμεύσεις και υποχρεώσεις, φρόντισε και μεταβίβασε στο περιβόητο Ταμείο Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) «τα υφιστάμενα και μελλοντικά περιουσιακής φύσεως δικαιώματα του Δημοσίου, δικαιώματα διαχείρισης και εκμετάλλευσης, κεκτημένα οικονομικά συμφέροντα, άυλα δικαιώματα λειτουργίας που απορρέουν από την 23 Νοεμβρίου 1999 σύμβαση μεταξύ του Δημοσίου και της KAVALA OIL Α.Ε.». Φρόντισε και μεταβίβασε στο ίδιο ταμείο το 35,77% των μετοχών των Ελληνικών Πετρελαίων, που είχε στη διάθεσή του το Δημόσιο.

Ταυτόχρονα έχει φροντίσει όλα τα δικαιώματα έρευνας, αξιοποίησης και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων που υπάρχουν στις χερσαίες, στις υπολίμνιες και υποθαλάσσιες περιοχές, εκεί που κάνει έρευνες σήμερα η νορβηγική εταιρεία PGS, ως ανήκοντα στο Δημόσιο, να μπορούν να περάσουν κι αυτά στο ΤΑΙΠΕΔ. Και είναι γνωστό ότι τα έσοδα από την αξιοποίηση (εκποίηση ή ξεπούλημα λέμε εμείς) των περιουσιακών στοιχείων του Ταμείου πηγαίνουν κατευθείαν στους "τοκογλύφους" δανειστές μας.

Συμπερασματικά επισημαίνονται τα παρακάτω:
Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι στον ελλαδικό χώρο, και ιδιαίτερα στον θαλάσσιο, υπάρχουν πετρελαιοπιθανές περιοχές.
Απαιτείται η συστηματικοποίηση των ερευνών για την αναζήτηση υδρογονανθράκων, με συνθήκες όμως που θα διασφαλίζονται τα συμφέροντα του ελληνικού δημοσίου.
Η πολιτική που ακολουθεί σήμερα η κυβέρνηση οδηγεί μαθηματικά στην απώλεια κάθε οφέλους από την όποια πιθανολογούμενη ανακάλυψη κοιτασμάτων υδρογονανθράκων
Πρέπει να διασφαλιστούν τα κυριαρχικά δικαιώματα της πατρίδας μας και αυτά συνδέονται άμεσα με την οριοθέτηση της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ)
Η γεωστρατηγική θέση της Ελλάδας για την εκμετάλλευση και μεταφορά των ανευρεθέντων κοιτασμάτων φυσικού αερίου στην ανατολική Μεσόγειο, και ιδιαίτερα στο Ισραήλ και την Αίγυπτο είναι σημαντική.

Οι εκτιμήσεις των κ.κ. Αντώνη Φώσκολου, Ηλία Κονοφάγου, του Γάλλου γεωφυσικού Alain Bruneton και της Deutsche Bank είναι υπερβολικές. Άθελά τους οι εκτιμήσεις αυτές ευνοούν χρηματιστηριακά παιγνίδια και γεωπολιτικές τακτικές.Δεν πρέπει να επιτρέψουμε στα επιχειρηματικά κοράκια που καραδοκούν να καταληστέψουν τις όποιες πλουτοπαραγωγικές μας πηγές

* Ο Απόστολος Αλεξόπουλος είναι αναπληρωτής καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών, βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ Β' Αθήνας

http://www.avgi.gr/ArticleActionshow.action?articleID=739886


Του Νίκου Στέλγια

Τις τελευταίες ημέρες, φίλοι από την Τουρκία και την Μέση Ανατολή, οι οποίοι επισκέπτονται την ελληνική πρωτεύουσα μου απευθύνουν ένα χαρακτηριστικό ερώτημα: «Παρά το οικονομικό αδιέξοδο της Ελλάδας, την μεγάλη οικονομική και κοινωνική πτώση, κατά την διάρκεια των εορτών (Χριστούγεννα – Πρωτοχρονιά), στα καταστήματα, στα καφέ και στα εστιατόρια του κέντρου της Αθήνας παρατηρείται συνωστισμός.Σε αντίθεση με όσα λένε τα μέσα ενημέρωσης και οι επίσημες αρχές, ο κόσμος έχει χυθεί στην κυριολεξία στα καταστήματα. Σε κάποια από αυτά, οι αγοραστές σχηματίζουν ουρές. Ουρές για gadget, για είδη πολυτελείας… Πως εξηγείται αυτό το φαινόμενο;»Το μάτι του τουρίστα, του επισκέπτη τείνει πολλές φορές να εστιάζει στα θετικά στοιχεία μια πόλης ή γειτονιάς. Η αισιόδοξη ματιά, είναι συνήθως αυτό που χαρακτηρίζει την «πινελιά» ενός τουρίστα… Θεωρώ ότι αυτό είναι ένα αδιαμφισβήτητο γεγονός και ότι ενδέχεται να κάνει αισθητή την παρουσία του στις εντυπώσεις και στις σκέψεις των συνομιλητών μου από την Αθήνα των Χριστουγέννων του 2012. Ωστόσο, η αυξημένη κίνηση των τελευταίων ημερών στα πολυκαταστήματα της ελληνικής πρωτεύουσας είναι ένα αδιαμφισβήτητο γεγονός, στο οποίο άλλωστε στοχεύουν οι λιγοστοί Έλληνες επιχειρηματίες, οι οποίοι δίνουν μάχη σώμα με σώμα με τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης.

Την στιγμή που οι Αθηναίοι και οι επισκέπτες της ελληνικής πρωτεύουσας σχηματίζουν ουρές στα πολυκαταστήματα για τα δώρα των Χριστουγέννων, την στιγμή που στο κέντρο της πρωτεύουσας στήνονται διάφορα χριστουγεννιάτικα «event», σε κάθε δρόμο της πρωτεύουσας, ο επισκέπτης ή ο πεζοπόρος συναντά έναν άστεγο, ο οποίος δίνει την δική του μάχη με την οικονομική, κοινωνική, πολιτική και ηθική πτώση της ελληνικής κοινωνίας.

Τις τελευταίες ημέρες, στην Αθήνα το κρύο κάνει όλο και περισσότερο αισθητή την παρουσία του. Ο Χειμώνας έχει πολιορκήσει την ελληνική πρωτεύουσα, η οποία ζει πλέον με την ανάμνηση των κεντρικών συστημάτων θέρμανσης. Μια ομίχλη νέφους έχει πλέον κυριαρχήσει στον ορίζοντα της πρωτεύουσας. Ο Έλληνας καίει ότι βρίσκει για να ζεσταθεί… Η ατμόσφαιρα είναι αποπνικτική. Ωστόσο, για τους Αθηναίους άστεγους οι συνθήκες επιβίωσης είναι ακόμη πιο δύσκολες. Την στιγμή που το κρύο και ο Χειμώνας έχει πολιορκήσει τον ορίζοντα της Αθήνας, εκείνοι βρίσκονται αντιμέτωποι με άδοξες συνθήκες: Από την μια το κρύο και η πείνα, από την άλλη η αδιαφορία της ελληνικής κοινωνίας. Τι και αν λιγοστές φιλανθρωπικές οργανώσεις, ο δήμος, η εκκλησία επιχειρούν να καταβάλλουν προσπάθειες για να τους παρέχουν
τροφή και τα βασικά είδη επιβίωσης; Ολόκληρη μια κοινωνία έχει γυρίσει την πλάτη του στον πρώην παντοπώλη Γιάννη, πρώην δικηγόρο Ανδρέα, πρώην περιπτερά Αλέκο…

Οι ουρές στα πολυκαταστήματα, οι θαμώνες των χριστουγεννιάτικων ρεβεγιόν δεν δίνουν καμία σημασία στον άστεγο, ο οποίος «παγώνει», τουρτουρίζει στο Χειμωνιάτικο κρύο της Αθήνας. Η δική μας αδιαφορία ενδέχεται να είναι πιο «βάρβαρη» από το κρύο και την βροχή.

Πως έφτασε μια μεταπολεμική κοινωνία του καταναλωτισμού στο σημείο που θεωρεί «συνηθισμένο φαινόμενο» τον πόνο, το κρύο, την πείνα στους κεντρικούς δρόμους μιας υποτιθέμενης ευρωπαϊκής πρωτεύουσας;
Δυστυχώς, η κρίση, έτσι όπως εξελίσσεται στην Ελλάδα, έχει πάψει προ πολλού να είναι κοινωνική, οικονομική και πολιτική. Όλα δείχνουν ότι πλέον η κρίση είναι «ανθρωπιστική».
«Ανθρωπιστική κρίση» δεν σημαίνει αποκλειστικά πόλεμος και έλλειψη βασικών αγαθών. Μια ανθρωπιστική κρίση μπορεί να έχει πολύ βαθύτερα αίτια. Ενδέχεται να κρύβεται «μέσα» μας…

Ο συνωστισμός στα ρεβεγιόν, στα πολυκαταστήματα, στα καφέ και ο φυσικός πόνος, τον οποίο προκαλεί το κρύο στης Αθήνας στις «ψυχές» των συνανθρώπων μας, οι οποίοι προσπαθούν να καλυφτούν κάτω από τα χαρτόνια, τις σακούλες και ότι άλλο βρουν στους δρόμους της Αθήνας, θα έπρεπε να μας λέει και να μας «διδάσκει» πολλά…

Εύχομαι καλές εορτές σε όσους επιλέγουν να αγνοήσουν το «κρύο (φυσικό και πνευματικό)» και τον θάνατο στους δρόμους της ελληνικής πρωτεύουσας. Είθε μια μέρα να βρουν το κουράγιο να αντιμετωπίσουν τις συνειδήσεις τους… Είθε να πράξει το ίδιο μια μέρα ολόκληρη η ελληνική κοινωνία…

http://kathimerini.com.cy/index.php?pageaction=kat&modid=1&catfilid=25


Η κατασκευή του νέου οδικού άξονα μήκους 120 χλμ. Αποτελεί έργο Στρατηγικής σημασίας – Δυστυχώς δεν βρήκε ανταπόκριση από την Πολιτεία – Ο Τεχνητός Φράχτης, η οχυρωματική Τάφρος και οι υπόγειες κρύπτες στον Έβρο που δρομολόγησε ο Στρατηγός ε.α. Φραγκούλης ΦράγκοςΟ λεγόμενος «φράκτης του Εβρου» που ολοκληρώθηκε πρόσφατα και η κατασκευή της τεχνητής τάφρου που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη είναι δύο κεφαλαιώδους σημασίας οχυρωματικά έργα που έχουν επικριθεί επανειλημμένα τόσο από κυβερνητικούς παράγοντες όσο και από τα ΜΜΕ της Τουρκίας.
Αυτό που αγνοούν οι περισσότεροι είναι ότι οι τουρκικές αντιδράσεις δεν σχετίζονται με το ζήτημα της λαθρομετανάστευσης. Ο μεν φράκτης μήκους 10.365 μέτρων αποτελεί τεχνητό εμπόδιο, ανυπέρβλητο χωρίς μηχανικά μέσα, το οποίο καλύπτει το χερσαίο κομμάτι των Ελληνοτουρκικών συνόρων που δεν ορίζεται από το φυσικό όριο των νερών του Έβρου. Συγκεκριμένα εκτείνεται από το φυλάκιο των Καστανιών (Μεθοριακή Πυραμίδα 2) μέχρι το σημείο συνάντησης με τον ποταμό Έβρο νοτιότερα (Μεθοριακή Πυραμίδα 23), αποκόπτωντας καταρχήν το προγέφυρωμα του Κάραγατς ενώ σε δεύτερη φάση, με την τοποθέτηση θερμικών καμερών και αισθητήρων ανίχνευσης κίνησης, ο φράκτης θα παρέχει έγκαιρη προειδοποίηση για οποιαδήποτε ενέργεια του τουρκικού 5ου Σώματος Στρατού.

Για το ιδιαίτερο ως προς την κατασκευή αυτό έργο, χρησιμοποιήθηκαν περίπου 6.000 κυβικά μέτρα σκυρόδεμα, 800 τόνοι χάλυβα, 20.700 μέτρα συρματοπλέγματος, 140.000 μέτρα κονσερτίνας και 210.000 μέτρα σύρματος (ούγια). Το ύψος του φράκτη είναι στα τέσσερα μέτρα, ενώ η θεμελίωση των χαλύβδινων πασσάλων που τον στηρίζουν έγινε με σκυρόδεμα στα 2,5 μέτρα βάθος. Αποτελείται από δύο συρματοπλέγματα, το μπροστινό προς την πλευρά της Τουρκίας πάνω από δύο μέτρα και στη συνέχεια ένα δεύτερο ύψους πάνω από τρία μέτρα, ενώ το συνολικό ύψος του με την ενδιάμεση κονσερτίνα φτάνει τα τέσσερα μέτρα.Η κατασκευή της τάφρου στον Έβρο, εκτός από τα πολλαπλά οφέλη κοινωνικού χαρακτήρα, ισχυροποιεί σημαντικά την αμυντική ικανότητα.

Συγκεκριμένα, η αντιαρματική τάφρος παρέχει σημαντική εξοικονόμηση στρατιωτικών δυνάμεων για την αντιμετώπιση ενδεχόμενης τουρκικής επιθετικής ενέργειας, εξασφαλίζει την έγκαιρη προειδοποίηση σε στρατηγικό επίπεδο σε περίπτωση προετοιμασίας του αντιπάλου για επιθετική ενέργεια, καθόσον η διάβαση δυο διαδοχικών κωλυμάτων (Έβρου ποταμού και αντιαρματικής τάφρου) απαιτεί μεγάλη συγκέντρωση δυνάμεων, μεγαλύτερο χρόνο προετοιμασίας και δύναται να αποτελέσει χώρο καταστροφής των εχθρικών δυνάμεων ενώ δεν είναι εφικτή η γεφύρωσή της με τα διατιθέμενα από τις Τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις μέσα γεφύρωσης κωλυμάτων.


Η μελέτη για την κατασκευή της τάφρου υποβλήθηκε στις 22 Αυγούστου 2006, από τον τότε Διοικητή της ΧVI Μηχανοκίνητης Μεραρχίας Φραγκούλη Φράγκο μετά από σύνταξη των σχετικών μελετών από ομάδα του Μηχανικού υπό την καθοδήγηση του καθηγητή Παναγιώτη Εσκίογλου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του αναπληρωτή καθηγητή Γρηγόρη Σαμαρά του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, οι οποίοι προσέφεραν τις επιστημονικές τους γνώσεις αμισθί. Η τάφρος πλάτους 30 μέτρων και βάθους 7 μέτρων προορίζεται να καλύψει το σύνολο σχεδόν της μεθορίου σε απόσταση 130 χιλιομέτρων. Το έργο έχει κατασκευαστεί σήμερα σε ποσοστό άνω του 50% αποκλειστικά από προσωπικό, μέσα και χρηματοδότηση του Ελληνικού Στρατού.Το μέτωπο μιας ελληνοτουρκικής σύρραξης στη Θράκη θα έχει κατά την έναρξη των επιχειρήσεων ένα ανάπτυγμα 150 χιλιομέτρων, όσο περίπου το μήκος των σημερινών ελληνοτουρκικών συνόρων, που διαμορφώνονται από την κοίτη του ποταμού Έβρου.

 Η Ανατολική Θράκη είναι γενικά πεδινή ενώ μεταξύ των ελληνοτουρκικών συνόρων και της Κων/πολης βρίσκονται δύο κύριοι οδικοί άξονες, ένας βόρειος Αδριανούπολη-Λουλεμπουργαζ-Κων/πολη, κι ένας νότιος Γέφυρα Κήπων-Κεσανη-Σιλιβρία-Κων/πολη. H Δυτική Θράκη είναι περιοχή περιορισμένου πλάτους και έκτασης, ημιορεινού εδάφους και περιορισμένου οδικού δικτύου, αν εξαιρέσουμε τον οριζόντιο άξονα της Εγνατίας Οδού.Σε πρόσφατη συνέντευξή του στο περιοδικό Ελληνική Άμυνα & Τεχνολογία, ο πρώην υπουργός Εθνικής Άμυνας και Επίτιμος Α/ΓΕΣ Στρατηγός ε.α. Φρ. Φράγκος αποκάλυψε ότι ομάδα του Μηχανικού ολοκλήρωσε την αναγνωριστική μελέτη του κάθετου οδικού άξονα Μέστης – Σαππών – Ορμενίου, μήκους 120 χιλιομέτρων, έργου στρατηγικής σημασίας για την άμυνα της χώρας.

 Όπως σημείωσε ο Φρ. Φράγκος, για το έργο έχει κατατεθεί ήδη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων και τρεις προτάσεις χρηματοδότησης, μεταξύ των οποίων χρηματοδότηση μέσω ΕΣΠΑ ή ακόμα και προσφορά των μηχανημάτων του ΕΣ για τη μείωση του κόστους κατασκευής, χωρίς όμως μέχρι στιγμής ανταπόκριση από την Πολιτεία.Στην ίδια συνέντευξη, ο Στρατηγός ε.α. Φρ. Φράγκος αποκάλυψε επίσης την κατασκευή εκατοντάδων υπόγειων στεγάστρων οπλισμένου σκυροδέματος στον Έβρο για προστασία των κύριων οπλικών συστημάτων από εχθρικά πυρά. Η προσπάθεια ξεκίνησε το 2006 με την ανάληψη της Διοίκησης της ΧVI Μεραρχίας και εντατικοποιήθηκε όταν ανέλαβε Αρχηγός ΓΕΣ.

http://www.elthraki.gr/details.php?id=5760

http://infognomonpolitics.blogspot.gr/2012/12/blog-post_5633.html#.UOEbvORVTag


Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Από το Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget